Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών είναι η αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων/υπηρεσιών που σχετίζονται με:

 

α) την ακριβή και πλήρη αποτύπωση του καθεστώτος υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

 

β) τη μέριμνα για την εισαγωγική - ειδική και διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων,

 

γ) την παρακολούθηση της αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,

 

δ) την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών και

 

ε) τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των Διοικήσεων των εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

β) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων.

 

γ) Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

δ) Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Εποπτευομένων Φορέων.

 

ε) Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

στ) Τμήμα Γραμματείας.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.:

 

α)α) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η διαχείριση του προσωπικού τους Μητρώου και του Μητρώου απογραφής.

 

β)β) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η κατανομή σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες των υπαλλήλων του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

γ)γ) Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

δ)δ) Η τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων:

 

α)α) Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο υπηρεσιών, νομικών προσώπων, φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β)β) Η επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο υπηρεσιών, νομικών προσώπων, φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξής του.

 

γ)γ) Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των εποπτευομένων από το Υπουργείο υπηρεσιών, νομικών προσώπων, φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες.

 

δ)δ) Η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας των εποπτευομένων από το Υπουργείο υπηρεσιών, νομικών προσώπων, φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης.

 

ε)ε) Η έκδοση αποφάσεων διορισμού διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και οργάνων διοίκησης καθώς και ορισμού μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευομένων από το Υπουργείο υπηρεσιών, νομικών προσώπων, φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

στ)στ) Η παροχή έγκρισης ανάθεσης εργασιών για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ζ)ζ) Η διαχείριση των αρχείων του προσωπικού των φορέων κοινωνικής φροντίδας που καταργήθηκαν με το νόμο 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003).

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας:

 

α)α) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού της λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β)β) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού προς Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

δ)δ) Ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών απευθείας με αυτές αλλά και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπου έχει προβλεφθεί.

 

ε)ε) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

ζ)ζ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Εποπτευόμενων Φορέων:

 

α)α) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των εποπτευομένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού της λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β)β) Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας των εποπτευομένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων.

 

γ)γ) Ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων εποπτείας του Υπουργείου και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

δ)δ) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων.

 

ε)ε) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων των εποπτευομένων νομικών προσώπων.

 

στ)στ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες των εποπτευομένων νομικών προσώπων.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας και η γραμματειακή εξυπηρέτησή του.

 

η)η) Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες των εποπτευόμενων νομικών προσώπων της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών.

 

θ)θ) Η μέριμνα της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

 

ι)ι) Η παροχή έγκρισης ανάθεσης εργασιών για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού:

 

α)α) Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

 

β)β) Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) που παρέχει τη δυνατότητα στις Δημόσιες Οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διοίκησης ολικής ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

γ)γ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO.

 

δ)δ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων.

 

ε)ε) Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και την δια βίου επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων του Υπουργείου, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες τους.

 

στ)στ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αντίστοιχα.

 

ζ)ζ) Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού.

 

η)η) Η μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

 

στ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας:

 

α)α) Η τήρηση γενικού και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου.

 

β)β) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2)γ του άρθρου 11 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει.

 

γ)γ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών μέσων επικοινωνίας.

 

δ)δ) Η υποστήριξη της ψηφιακής υπηρεσίας μιας στάσης με τίτλο υποβολή ερωτήματος του Συστήματος Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών ΑΠΛΟ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.