Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων είναι ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

 

2. Η Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Ατομικής Σύμβασης Εργασίας.

 

β) Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας.

 

γ) Τμήμα Ισότητας των φύλων στην Εργασία.

 

δ) Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή, Εργασίας Αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ατομικής Σύμβασης Εργασίας:

 

α)α) Η μελέτη, επεξεργασία και εισήγηση των προσηκόντων μέτρων για τη θέσπιση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικών με το δίκαιο της ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

β)β) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας σχετικά με το δίκαιο της ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

γ)γ) Η παροχή πληροφοριών αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές - Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμόν 593/2008 (ΕΕL 177/2008, σελίδα 6 και επόμενες) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-06-2008 για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές (Ρώμη Ι).

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με το οικιακό και οικόσιτο προσωπικό, τους εργαζόμενους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχιακής λειτουργίας.

 

ε)ε) Μελέτη και εισήγηση αναγκαίων μέτρων προστασίας των ανήλικων εργαζομένων.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών που απαιτούνται για την κατάρτιση και έγκριση των Κανονισμών Εργασίας.

 

ζ)ζ) Η επεξεργασία και κύρωση με έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων Κανονισμών προσωπικού επιχειρήσεων του Δημοσίου τομέα, Τραπεζών και Κλινικών.

 

η)η) Η έκδοση Αποφάσεων για την ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

 

θ)θ) Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων εργοδοτών, εργαζομένων, συνδικαλιστικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, υπηρεσιών και λοιπών φορέων, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σχετικά με θέματα εφαρμογής και ερμηνείας της νομοθεσίας, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι) Η εκπόνηση εγκυκλίων, οδηγιών, εγγράφων και γενικά η παροχή κατευθύνσεων προς τις Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων επί θεμάτων ερμηνείας της εργατικής νομοθεσίας, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την μεταφορά των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και η συμμετοχή της Υπηρεσίας στις αρμόδιες για την ενσωμάτωση Επιτροπές.

 

ι)β)ι)β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, η υποβολή παρατηρήσεων σε δικόγραφα και έγγραφα που αφορούν προδικαστικά ερωτήματα που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνταξη και υποβολή παρατηρήσεων επί των προτεινόμενων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κειμένων προτάσεων Κανονισμών, Ψηφισμάτων, Αποφάσεων και Συστάσεων, η σύνταξη και υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπου αυτό προβλέπεται. Συμμετοχή υπαλλήλων στις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)γ)ι)γ) Η διαχείριση και ο συντονισμός, κατά λόγο αρμοδιότητας, αιτημάτων ανταλλαγής πληροφοριών με αρμόδιες αρχές κρατών μελών στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System - IMI).

 

ι)δ)ι)δ) Η συμμετοχή σε συναντήσεις και η σύνταξη απαντήσεων επί ερωτηματολογίων και κειμένων Διεθνών Οργανισμών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας:

 

α)α) Η μελέτη και εισήγηση αναγκαίων μέτρων σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων, την λειτουργία των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, το καθεστώς εργασίας των απασχολουμένων στις οδικές μεταφορές και το καθεστώς χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα.

 

β)β) Ο καθορισμός των πλαισίων για την υπερωριακή απασχόληση και της διαδικασίας έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενων στο Δημόσιο Τομέα, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων.

 

γ)γ) Η επεξεργασία κανονισμών ωρών εργασίας των χερσαίων και αεροπορικών μεταφορών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς καθώς και η συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης και εφαρμογής κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις οδικές μεταφορές.

 

δ)δ) Η εκπόνηση εγκυκλίων, οδηγιών, εγγράφων και γενικά η παροχή κατευθύνσεων προς τις Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων επί θεμάτων ερμηνείας της εργατικής νομοθεσίας, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ε)ε) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργοδοτών, εργαζομένων, συνδικαλιστικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, Υπηρεσιών και λοιπών φορέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με θέματα εφαρμογής και ερμηνείας της νομοθεσίας και νομολογίας πάνω στο δίκαιο των χρονικών ορίων εργασίας.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την μεταφορά των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και η συμμετοχή της Υπηρεσίας στις αρμόδιες για την ενσωμάτωση Επιτροπές.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος η υποβολή παρατηρήσεων σε δικόγραφα και έγγραφα που αφορούν προδικαστικά ερωτήματα που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η σύνταξη και υποβολή παρατηρήσεων επί των προτεινόμενων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κειμένων προτάσεων Κανονισμών, Ψηφισμάτων, Αποφάσεων και Συστάσεων, σύνταξη και υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπου αυτό προβλέπεται. Συμμετοχή υπαλλήλων στις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η) Η συμμετοχή σε συναντήσεις και η σύνταξη απαντήσεων επί ερωτηματολογίων και κειμένων Διεθνών Οργανισμών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ισότητας των Φύλων στην Εργασία:

 

α)α) Η μελέτη, η επεξεργασία και προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στην εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, στην προστασία της μητρότητας και στην εναρμόνιση επαγγελματικού, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

 

β)β) Η συνεργασία, η παροχή πληροφόρησης και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ιδιαιτέρως των υπευθύνων των Γραφείων Ισότητας των Φύλων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010). Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις καταγγελίες που υποβάλλονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τη διαχείριση και την έκβαση τους, καθώς και η συνεργασία με τον Κύκλο Ισότητας των Φύλων του Συνηγόρου του Πολίτη.

 

γ)γ) Η υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων όταν δέχεται αίτημα ή καταγγελία σχετικά με την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ή/και την υιοθέτηση θετικών δράσεων σε όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών προσωπικού και εν γένει πρακτικών στο χώρο εργασίας, με στόχο την άρση της άνισης μεταχείρισης ή/και την προώθηση των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διαιτητικών αποφάσεων, των εσωτερικών κανονισμών προσωπικού και των εν γένει πρακτικών στο χώρο εργασίας ως προς την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και την υιοθέτηση θετικών δράσεων στο πλαίσιο αυτής. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Υπηρεσία (Ο.ΜΕ.Δ.), οι οποίες υποχρεούνται να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα σχετικά στοιχεία, λαμβάνει δε υπόψη σχετικές απόψεις, πληροφορίες ή στοιχεία των κοινωνικών εταίρων.

 

ε)ε) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργοδοτών, εργαζομένων, συνδικαλιστικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, σχετικά με θέματα εφαρμογής και ερμηνείας της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση, την προστασία της μητρότητας, τις διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις και τις καλές πρακτικές.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, η υποβολή παρατηρήσεων σε δικόγραφα και έγγραφα που αφορούν προδικαστικά ερωτήματα που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνταξη και υποβολή παρατηρήσεων επί των προτεινόμενων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κειμένων προτάσεων Κανονισμών, Ψηφισμάτων, Αποφάσεων και Συστάσεων, η σύνταξη και υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπου αυτό προβλέπεται. Η συμμετοχή υπαλλήλων στις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων των οργάνων και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ) Η συμμετοχή σε συναντήσεις και η σύνταξη απαντήσεων επί ερωτηματολογίων και κειμένων Διεθνών Οργανισμών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία:

 

α)α) Η ρύθμιση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

 

β)β) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας (Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) για την έκδοση εγκυκλίων και διευκρινιστικών εγγράφων που αφορούν την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών.

 

γ)γ) Ο συντονισμός και έλεγχος της διαδικασίας καθορισμού του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας με σκοπό την εργασία.

 

δ)δ) Η συμμετοχή στη διαδικασία της διαμόρφωσης των πολιτικών για την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ε)ε) Η συμμετοχή σε Επιτροπές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

στ)στ) Η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών που αφορούν στην πρόσβαση πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας και την απασχόληση Ελλήνων πολιτών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ζ)ζ) Η συμμετοχή σε εργασίες και δράσεις Διεθνών Οργανισμών που αφορούν τις πολιτικές πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

 

η)η) Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο μέτρων και πολιτικών που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς και αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ίση μεταχείριση στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης εν γένει, σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

 

ι)ι) Ο συντονισμός, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλα αρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και από κάθε άλλο φορέα που σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και τη λήψη μέτρων και πολιτικών που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων.

 

ι)α)ι)α) Η συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

 

ι)β)ι)β) Η επιστημονική υποστήριξη και συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας.

 

ι)γ)ι)γ) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των εργοδοτών για τα ζητήματα των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας.

 

ι)δ)ι)δ) Η παρακολούθηση των εργασιών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών που έχουν σχέση με αντικείμενα της αρμοδιότητας του, όπως ο Οργανισμός θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.

 

ι)ε)ι)ε) Η πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα καθώς και για τη νομοθεσία που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων.

 

ι)στ)ι)στ) Η συμμετοχή και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που υλοποιούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η παρακολούθηση του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών Συμβάσεων για θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις.

 

ι)η)ι)η) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

 

ι)θ)ι)θ) Η παραλαβή των εγγυητικών επιστολών, η αναπροσαρμογή του ύψους αυτών, η διαδικασία κατάπτωσης τους καθώς και η διαδικασία επιστροφής τους.

 

κ)κ) Η στατιστική ανάλυση, η επεξεργασία και αξιολόγηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επί τη βάσει των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης δραστηριοτήτων τους.

 

κ)α)κ)α) Η τήρηση Μητρώου των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

 

κ)β)κ)β) Η εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης και η επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων.

 

κ)γ)κ)γ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσολάβησης δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας.

 

κ)δ)κ)δ) Η στατιστική ανάλυση, η επεξεργασία και αξιολόγηση της δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας επί τη βάσει των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης δραστηριοτήτων τους.

 

κ)ε)κ)ε) Η τήρηση του Μητρώου των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας.

 

κ)στ)κ)στ) Η εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας του θεσμού της μεσολάβησης και η επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.