Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων είναι ο σχεδιασμός δράσεων για τις συλλογικές ρυθμίσεις και τη συλλογική οργάνωση, με κύριο στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

 

2. Η Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης.

 

β) Τμήμα Συμφιλίωσης.

 

γ) Τμήμα Προστασίας της Εργασίας.

 

δ) Τμήμα Επαγγελματικών Μητρώων.

 

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης είναι:

 

α)α) Η διαχείριση του αποτελέσματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή η παραλαβή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, σύνταξη των Πράξεων Κατάθεσης, τήρηση και επικαιροποίηση των Ειδικών βιβλίων, καταγραφή των Προσχωρήσεων, Επεκτάσεων και Καταγγελιών αυτών.

 

β)β) Η Δημοσίευση-Ανάρτηση των Συλλογικών Ρυθμίσεων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση του συστήματος καθορισμού κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών.

 

δ)δ) Η έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας εκείνων των κατηγοριών των εργαζομένων για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των ανωτέρω όρων, με τη διαδικασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω ελλείψεως αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης.

 

ε)ε) Η μελέτη και εισήγηση για την παροχή επιδομάτων εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής οργάνωσης και δράσης και, εισήγηση των αναγκαίων μέτρων πολιτικής επί αυτών των θεμάτων, με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική και το ενωσιακό δίκαιο.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Συμφιλίωσης είναι:

 

α)α) Η παρέμβαση για συμβιβαστική επίλυση κάθε θέματος που προκαλεί διένεξη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

 

β)β) Η διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος επίλυσης των εργατικών διαφορών σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός των αναλαμβανόμενων πρωτοβουλιών.

 

γ)γ) Η αξιοποίηση του Συστήματος Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών ΑΠΛΟ και η διασύνδεση του με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κυρίως όταν διαπιστώνεται κατ' επανάληψη μη εφαρμογή των συμφιλιωτικών αποφάσεων.

 

δ)δ) Η διαχείριση ειδικής πλατφόρμας παρακολούθησης της εφαρμογής των αποφάσεων των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών.

 

ε)ε) Ο εντοπισμός των προβλημάτων στις επιχειρήσεις που αναδεικνύουν τις παραπάνω διενέξεις και η παραπομπή τους στο Τμήμα Προστασίας της Εργασίας για την οργάνωση δράσεων αναδιάρθρωσης.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας της Εργασίας είναι:

 

α)α) Η καταγραφή και ανάλυση των διεθνών τάσεων για το μέλλον της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

 

β)β) Η διαμόρφωση της κατάλληλης δημόσιας πολιτικής για την ανάσχεση της διαρροής των εργαζομένων επιστημόνων σε τρίτες χώρες.

 

γ)γ) Η λήψη μέτρων πολιτικής για την προσαρμογή των εργαζομένων στο νέο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.

 

δ)δ) Η λήψη μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και της τεχνολογικής αλλαγής στην εργασία και τις εργασιακές σχέσεις.

 

ε)ε) Η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διασύνδεση των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και το πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση, συγκέντρωση και υποβολή στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας όλων των στοιχείων περί ομαδικών απολύσεων και η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

 

ζ)ζ) Η παροχή υποστήριξης για τη λειτουργία των τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Επαγγελματικών Μητρώων είναι:

 

α)α) Η σε έντυπη μορφή ή η ηλεκτρονική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α' και Β'), καθώς και η διαρκής ανανέωση του μέσω βάσης δεδομένων στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων σε αυτό.

 

β)β) Η επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων της βάσης δεδομένων αναφορικά με την κατηγοριοποίηση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών.

 

γ)γ) Η εισήγηση για τη δημιουργία Μητρώου σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

 

δ)δ) Η συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ για την κατάρτιση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας είναι:

 

α)α) Η παρακολούθηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις των συλλογικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών.

 

β)β) Η παρακολούθηση δεικτών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές ρυθμίσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με Ελληνική Στατιστική Αρχή, Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλους αρμόδιους φορείς.

 

γ)γ) Η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στο σύστημα καθορισμού κατώτατου μισθού.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των κατώτατων αμοιβών στην Ελλάδα και σε σύγκριση με χώρες μέλη ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ε)ε) Η επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη διαμόρφωση των αμοιβών της εργασίας μέσω της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών πρακτικών για την εξέλιξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνδρομή στην κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (Κεφάλαιο Απασχόληση).

 

η)η) Η στατιστική καταγραφή και η ανάλυση των βασικών τάσεων και προοπτικών των εργασιακών σχέσεων και η σύγκριση αυτών με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών για τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές ρυθμίσεις.

 

θ)θ) Η αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών εργασίας για τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές ρυθμίσεις.

 

ι)ι) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής σε θέματα εργασίας και εργασιακών σχέσεων και συλλογικών ρυθμίσεων.

 

ι)α)ι)α) Η δημιουργία βάσης δεδομένων εργατικής νομοθεσίας, η κωδικοποίηση αυτής και των εγκυκλίων, οδηγιών και απαντήσεων των επιτελικών υπηρεσιών του Υπουργείου επί θεμάτων ερμηνείας της εργατικής νομοθεσίας και η προώθηση τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.