Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, η αξιολόγηση τους και η σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, της κατάρτισης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την ένταξη στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

 

2. Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

 

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

 

γ) Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

δ) Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων.

 

ε) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία:

 

α)α) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (Κεφάλαιο Απασχόληση).

 

β)β) Η κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση και ο συντονισμός των φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

 

γ)γ) Η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων.

 

δ)δ) Η προώθηση των κανονιστικών πράξεων για την στήριξη των ανέργων.

 

ε)ε) Η υποστήριξη της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.

 

στ)στ) Ο σχεδιασμός,κατάρτιση,συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής των παρεμβάσεων ένταξης στην απασχόληση.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση και καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου επί αρμοδιοτήτων που αφορούν πολιτικές απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, και η διατύπωση παρατηρήσεων επ' αυτών.

 

η)η) Η εκπόνηση αναφορών σχετικά με την επίτευξη της προόδου υλοποίησης παρεμβάσεων, την επίτευξη στόχων και την αξιοποίηση πόρων καθώς και η εκπόνηση συστήματος δεικτών.

 

θ)θ) Η εκπόνηση μελετών αξιολόγησης για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις (ex ante αξιολόγηση), για τις τρέχουσες πολιτικές (ενδιάμεση ή on going αξιολόγηση) και για τις πολιτικές που έχουν ολοκληρωθεί (ex post αξιολόγηση).

 

ι)ι) Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητος του Τμήματος με κράτη - μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

ι)α)ι)α) Η συμμετοχή στις εργασίες και δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας:

 

α)α) Ο συντονισμός της ανάπτυξης και λειτουργίας του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ο καθορισμός των εκροών και των εισροών του Μηχανισμού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισμού και η εποπτεία της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.

 

β)β) Η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για τον Μηχανισμό στην Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

γ)γ) Η ανάληψη δράσεων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων αναφορικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

δ)δ) Η προώθηση της έκδοσης αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών όταν αυτό απαιτείται, για τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Συντονισμού και του Δικτύου του Μηχανισμού καθώς και για να ρυθμιστούν ειδικά θέματα που άπτονται της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του.

 

ε)ε) Η μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των παραχθέντων από το ΕΙΕΑΔ αποτελεσμάτων του Μηχανισμού, κατά το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και γενικότερα των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

στ)στ) Η μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας αναφορικά με την ανάπτυξη μηχανισμών διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού Μηχανισμού.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου γύρω από την ανάπτυξη του Μηχανισμού, την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των εκπροσώπων των παραγωγικών υπουργείων γύρω από τις δυνατότητες του καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, ως προϋπόθεσης για τον μεταξύ τους διαμοιρασμό της ευθύνης αναφορικά με τη λειτουργία του Μηχανισμού, την παραγωγή των αποτελεσμάτων του και την αξιοποίησή τους.

 

η)η) Η συμμετοχή στις εργασίες και δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

 

α)α) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

 

β)β) Η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

γ)γ) Η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών ή των καταρτιζόμενων και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, για την εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και για άδειες ασκήσεως επαγγέλματος διάφορων επαγγελμάτων.

 

δ)δ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου τομέα.

 

ε)ε) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) και τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων για τα θέματα του θεσμικού πλαισίου πιστοποίησης των παροχών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

στ)στ) Η μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

 

η)η) Η συμμετοχή στις εργασίες και δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων:

 

α)α) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες και την ένταξή τους στην απασχόληση.

 

β)β) Η κατάρτιση σχεδίων δράσης και η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων για την ένταξη των ομάδων αυτών στην απασχόληση.

 

γ)γ) Η συμμετοχή σε εργασίες και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών που αφορούν την απασχόληση των ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών σε θέσεις εργασίας, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση τους, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάστασή τους.

 

ε)ε) Η παροχή διοικητικής στήριξης στην Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νόμου 2643/1998.

 

στ)στ) Η σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων με τις οποίες καταρτίζονται προγράμματα Νέων θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως και προγράμματα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας ατόμων με αναπηρίες κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ζ)ζ) Η συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους, σε ζητήματα απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων, Φορείς και Υπηρεσίες, για την προώθηση και την επίλυση των σχετικών ζητημάτων.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία:

 

α)α) Η παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των παραμέτρων της ελληνικής αγοράς εργασίας, των βασικών τάσεων και προοπτικών της και των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, με τη χρήση στατιστικών εργαλείων και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

β)β) Η καταγραφή των δεδομένων απασχόλησης και ανεργίας μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ερευνών.

 

γ)γ) Η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων για τις πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας αναφορικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τις πολιτικές της αγοράς εργασίας (LMP) υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

δ)δ) Η συμμετοχή στην προετοιμασία και τήρηση των φακέλων της ελληνικής συμμετοχής στα Συμβούλια Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ε)ε) Η συμμετοχή στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, σχετικές με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

στ)στ) Η μέριμνα για τη διαχείριση και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.