Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή πολιτικών για την προστασία της οικογένειας, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.

 

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής.

 

β) Τμήμα Ενίσχυσης Παιδιού με Αναπηρία.

 

γ) Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

 

δ) Τμήμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής είναι:

 

α)α) Η χάραξη κατευθύνσεων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για ζητήματα προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας, των παιδιών και των εφήβων.

 

β)β) Η μελέτη, ο σχεδιασμός προγραμμάτων και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που στερούνται το προσήκον οικογενειακό περιβάλλον και η προστασία των ευάλωτων οικογενειών.

 

γ)γ) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής δράσεων και προγραμμάτων προστασίας των πολυτέκνων.

 

δ)δ) Η εισήγηση προτάσεων για χρηματοδότηση, καθώς και η εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στην προστασία των παιδιών και εφήβων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων. Επίσης η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων αυτών, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, ως και Μη Κρατικές Οργανώσεις.

 

ε)ε) Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος με κράτη-μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

στ)στ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλων φορέων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας (σωματείων, οργανώσεων κ.λ.π.), καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού,

 

ζ)ζ) η έκδοση πράξεων σύστασης, κατάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής και έγκρισης των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (σωματεία, οργανώσεις κ.λ.π.), καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην προστασία της οικογένειας και του παιδιού και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης τους.

 

η)η) Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων προστασίας της οικογένειας και του παιδιού, καθώς και άλλων συναφών δράσεων που εφαρμόζονται από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, από ιδρύματα προστασίας της οικογένειας και του παιδιού, από άλλους φορείς ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας (σωματεία και οργανώσεις κ.λ.π.), από ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) και λοιπούς φορείς.

 

θ)θ) Η εποπτεία, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι) Η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προγραμμάτων για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού, η εισήγηση προτάσεων των φορέων σχετικά με την ανέγερση και τη βελτίωση υποδομών, καθώς και η έγκριση, από άποψη σκοπιμότητας, για την ένταξη των ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την παροχή πάσης φύσεως κοινωνικής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατηγορίες ατόμων.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση για επιχορήγηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης απευθείας μέσω των Περιφερειών. Η εισήγηση για επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των ως άνω φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

 

ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ενίσχυσης Παιδιού με Αναπηρία είναι:

 

α)α) Ο σχεδιασμός πολιτικών και η συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων σχετικών με τα παιδιά με αναπηρία και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την προστασία των παιδιών με αναπηρία, την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών τους, την αποκατάσταση τους, την προώθηση της αυτονομίας τους και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εισήγηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων, των δράσεων και των προγραμμάτων.

 

β)β) Η μελέτη, η κατάρτιση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων ανοικτής και κλειστής προστασίας παιδιών με αναπηρία, προγραμμάτων για την αποϊδρυματοποίηση και για τον σχεδιασμό εθνικών προτύπων για την εξασφάλιση της φροντίδας και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία που διαμένουν σε δομές (ιδρύματα/ Μονάδες Φροντίδας), καθώς και προγραμμάτων έρευνας, συμβουλευτικής και ενίσχυσης της σχολικής ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρία και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών.

 

γ)γ) Ο σχεδιασμός πολιτικών και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και φροντίδας, καθώς και συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό ενεργειών και νομοθετικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας.

 

δ)δ) Η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, η εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την προστασία των παιδιών με αναπηρία με σκοπό την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων. Επίσης, η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων αυτών, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, ως και μη κρατικές Οργανώσεις.

 

ε)ε) Η εποπτεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζομένων από φορείς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου προγραμμάτων για παιδιά με αναπηρία, καθώς και η λήψη μέτρων για τη βελτίωσή τους, η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και η έμμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου των φορέων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

 

στ)στ) Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος με κράτη-μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, η παρακολούθηση πολιτικών και καλών πρακτικών από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία.

 

ζ)ζ) Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον, στις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου και ο σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης για όλους τους εμπλεκόμενους, σε σχέση με τα ζητήματα προσβασιμότητας.

 

η)η) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των παιδιών με αναπηρία.

 

θ)θ) Η προώθηση και παρακολούθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας τις οποίες λειτουργούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ι)ι) Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ή επανένταξης των παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας τις οποίες λειτουργούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση για όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής δράσεων με στόχο τη μετάβαση παιδιών με αναπηρία από την κλειστού τύπου φροντίδα στην παροχή της πλήρους προστασίας τους εντός της κοινότητας, με προώθηση της αυτονομίας τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση για προγράμματα και δράσεις πρόληψης της ιδρυματοποίησης παιδιών με αναπηρία με την παροχή κάθε είδους φροντίδας για τις ειδικές ανάγκες τους, την αποκατάσταση τους, την ένταξη τους στην κοινότητα και την αποφυγή του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

 

ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για παιδιά με αναπηρία, καθώς και η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης και μετατροπής τους και για τη χωροταξική κατανομή τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας είναι:

 

α)α) Η εισήγηση και η υλοποίηση πολιτικών και κατευθυντήριων αρχών σχετικά με τον θεσμό της υιοθεσίας και αναδοχής.

 

β)β) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των φορέων που υλοποιούν εθνικές υιοθεσίες και αναδοχές.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των αναγνωρισμένων ως ειδικευμένων Υπηρεσιών και Οργανώσεων για τη διεξαγωγή διακρατικών και διεθνών υιοθεσιών.

 

δ)δ) Η προετοιμασία και η επεξεργασία σχεδίων διμερών συμφωνιών με άλλα συμβαλλόμενα κράτη.

 

ε)ε) Η συνεργασία με αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές Διακρατικών Υιοθεσιών άλλων χωρών για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών και την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης της Χάγης για τις διακρατικές υιοθεσίες, καθώς και η συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές μη- Συμβαλλόμενων στην ως άνω Σύμβαση κρατών.

 

στ)στ) Η εισήγηση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής προστασίας απροστάτευτων βρεφών και παιδιών.

 

ζ)ζ) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση καινοτόμων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης απροστάτευτων βρεφών και παιδιών που εφαρμόζονται πειραματικά και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

η)η) Η εισήγηση για ένταξη έργων αποϊδρυματοποίησης για απροστάτευτα βρέφη και παιδιά στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράμματα.

 

θ)θ) Η υποστήριξη Εθνικών Επιστημονικών και Συντονιστικών Οργάνων για την υιοθεσία και την αναδοχή.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασυνόδευτων Ανηλίκων είναι:

 

α)α) Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαπιστευμένα χρήζουν διεθνούς προστασίας.

 

β)β) Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους, κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

 

γ)γ) Η εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.

 

δ)δ) Η εποπτεία του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ε)ε) Η μελέτη και επεξεργασία θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας για δομές προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 50 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.