Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία είναι η προώθηση των δικαιωμάτων ατόμων που η αναπηρία, οι χρόνιες παθήσεις ή η ηλικία παρεμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία, και η διασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης μέσω της διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών, δράσεων και δομών.

 

2. Η Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

 

β) Τμήμα Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων.

 

γ) Τμήμα Πολιτικών και Προγραμμάτων Αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) είναι:

 

α)α) Η διερεύνηση των προβλημάτων διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, η καταγραφή και αξιολόγηση των παραμέτρων τους, η μελέτη και η επεξεργασία νέων, σύγχρονων μορφών και μεθόδων κοινωνικής φροντίδας και η κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων.

 

β)β) Η εισήγηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής δράσεων με στόχο την προστασία των ατόμων με αναπηρία, την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών τους, την αποκατάσταση, την προώθηση της αυτονομίας τους και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

γ)γ) Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πολιτικών ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και της πλήρους κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

 

δ)δ) Η συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου για την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας των ΑμεΑ συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

ε)ε) Ο έλεγχος προτάσεων των φορέων για την υλοποίηση έργων που αφορούν τη λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών για ΑμεΑ και η έγκριση, από άποψη σκοπιμότητας, της ένταξης και χρηματοδότησης τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

στ)στ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία, καθώς και η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής τους και για τη χωροταξική κατανομή τους.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την πλήρη εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

 

η)η) Η μέριμνα για την προσαρμογή του συνόλου των υποδομών και υπηρεσιών του Υπουργείου στις απαιτήσεις προσβασιμότητας των ατόμων με κάθε είδους αναπηρία.

 

θ)θ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή πάσης φύσεως οικονομικής ενίσχυσης στα άτομα με αναπηρία.

 

ι)ι) Η εισήγηση προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κάθε είδους για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης που αφορούν ΑμεΑ.

 

ι)α)ι)α) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς στην Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα προστασίας των ΑμεΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και, τεχνογνωσίας.

 

ι)β)ι)β) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων αρωγής πάσης φύσεως προς τα άτομα με αναπηρία και η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.

 

ι)γ)ι)γ) Η αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν κάθε είδους παροχές, προγράμματα, πολιτικές, δράσεις και δομές κοινωνικής προστασίας των ΑμεΑ, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, την αξιολόγησή τους και τη λήψη βελτιωτικών μέτρων και παρεμβάσεων.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση προτάσεων προς χρηματοδότηση, η εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία των ΑμεΑ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων. Επίσης, η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων που αναπτύσσουν Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, καθώς και μη κρατικές Οργανώσεις.

 

ι)ε)ι)ε) Ο σχεδιασμός και προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία.

 

ι)στ)ι)στ) Η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για άτομα με αναπηρία και η έμμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φορέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για άτομα με αναπηρία, καθώς και ο προσδιορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διαχείριση του ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων είναι:

 

α)α) Η μελέτη, η κατάρτιση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων ανοικτής και κλειστής προστασίας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.

 

β)β) Η μέριμνα για την παροχή πάσης φύσεως ενίσχυσης και αρωγής σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας με στόχο την άνετη διαβίωσή τους, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

 

γ)γ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας νομικών προσώπων κάθε μορφής που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κλειστής προστασίας σε χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, καθώς και η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας τους.

 

δ)δ) Ο έλεγχος προτάσεων φορέων για την υλοποίηση έργων που αφορούν τη λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών για προστασία σε χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους και η έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ένταξης και χρηματοδότησης τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ε)ε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας δομών ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων από νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της λειτουργίας αυτών των δομών.

 

στ)στ) Η εισήγηση, από άποψη σκοπιμότητας, για την έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς και συγχώνευσης κοινωφελών ιδρυμάτων προστασίας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.

 

ζ)ζ) Η αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για πάσης φύσεως παροχές, προγράμματα και δομές κοινωνικής προστασίας για χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, με σκοπό την αξιολόγησή τους και τη λήψη βελτιωτικών μέτρων.

 

η)η) Η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί παντός θέματος αρμοδιότητος του Τμήματος με κράτη-μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

θ)θ) Ο σχεδιασμός και προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για τα δικαιώματα των χρονίως πασχόντων και των ηλικιωμένων και την καταπολέμηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών και Προγραμμάτων Αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων είναι:

 

α)α) Η προώθηση και παρακολούθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας τις οποίες λειτουργούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β)β) Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, ή συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ή επανένταξης των φιλοξενούμενων σε μονάδες κλειστής φροντίδας που λειτουργούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ)γ) Η εισήγηση για όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής δράσεων με στόχο τη μετάβαση από την κλειστού τύπου φροντίδα για άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους στην παροχή της πλήρους προστασίας τους εντός της κοινότητας, με προώθηση της αυτονομίας τους και της κοινωνικής τους επανένταξης.

 

δ)δ) Η εισήγηση για προγράμματα και δράσεις πρόληψης της ιδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων, μέσω της παροχής κάθε είδους φροντίδας για τις ειδικές ανάγκες τους, την αποκατάσταση τους, τη διατήρηση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, την ένταξη τους στην κοινότητα και την αποφυγή του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

 

ε)ε) Η διμερής και πολυμερής συνεργασία, επί παντός θέματος αρμοδιότητος του Τμήματος, με κράτη-μέλη και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

στ)στ) Η συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου προς εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ή πρόληψης της, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

ζ)ζ) Η εισήγηση προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για τη σύναψη συμβάσεων με ερευνητικά κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς εκπόνηση μελετών και ερευνών στο θέμα της αποϊδρυματοποίησης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στον τομέα αυτόν.

 

η)η) Η εισήγηση προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.

 

θ)θ) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.

 

ι)ι) Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα της ένταξης και χρηματοδότησης δράσεων και έργων αποϊδρυματοποίησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 50 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.