Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι:

 

α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεση του με κοινωνικές υπηρεσίες, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και λοιπά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

 

β. ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης ατόμων και ομάδων,

 

γ. η δημοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας,

 

δ. η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.

 

2. Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης.

 

β) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

 

γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.

 

δ) Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης.

 

3.α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και θεσμικής Υποστήριξης είναι:

 

α)α) Ο προσδιορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

 

β)β) Ο συντονισμός των προβλεπόμενων σταδίων του ανωτέρω προγράμματος.

 

γ)γ) Η εισήγηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

 

δ)δ) Η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

ε)ε) Η εισήγηση και αξιολόγηση μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

 

στ)στ) Η πρόσβαση στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που άπτονται του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

 

ζ)ζ) Η σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδρομής.

 

η)η) Η αξιολόγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και η ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό του.

 

θ)θ) Ο καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων - οικονομικά αδύναμων.

 

ι)ι) Ο σχεδιασμός και συντονισμός προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας, προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, προγραμμάτων αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, προγραμμάτων επισιτιστικής συνδρομής, προγραμμάτων αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εισήγηση και έκδοση του θεσμικού πλαισίου των ανωτέρω προγραμμάτων και των αναθεωρήσεων αυτού.

 

ι)α)ι)α) Η πρόσβαση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εκάστου προγράμματος.

 

ι)β)ι)β) Ο σχεδιασμός κατευθυντήριων γραμμών προς τη Διαχειριστική Αρχή εκάστου προγράμματος και η εξασφάλιση της ορθής υλοποίησής τους.

 

ι)γ)ι)γ) Η μελέτη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου των προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας για δομές προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας.

 

ι)δ)ι)δ) Η μελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώχειας και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπισή της.

 

Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για θέματα αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού.

 

ι)ε)ι)ε) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης είναι:

 

α)α) Η ανάπτυξη στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού.

 

β)β) Η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, και όλων των προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

γ)γ) Η παροχή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (όπως οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) πληροφοριών συναφών με την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

δ)δ) Η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών συναφών με την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

 

ε)ε) Η πρόσβαση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εκάστου προγράμματος.

 

στ)στ) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.

 

ζ)ζ) Η μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και η χορήγηση αδειών ατομικών ερανικών τραπεζικών λογαριασμών.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης είναι:

 

α)α) Η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και η υποβολή τους στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β)β) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

 

γ)γ) Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την ένταξη ή την επανένταξη των ωφελούμενων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, και των άλλων προγραμμάτων, στην αγορά εργασίας.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης.

 

ε)ε) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων, όπως με Δήμους, για τη διασύνδεση των ωφελούμενων με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.

 

στ)στ) Η εποπτεία υλοποίησης των προγραμμάτων και η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης.

 

ζ)ζ) Η πρόσβαση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα εκάστου προγράμματος.

 

η)η) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.

 

θ)θ) Η αξιολόγηση ή η παραλαβή του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προγραμμάτων και η μέριμνα για την ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό αυτών, από το Τμήμα Α'.

 

ι)ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των δικαιούχων σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης είναι:

 

α)α) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης.

 

β)β) Η μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων για προγράμματα καταπολέμησης της έλλειψης στέγης, της επισφάλειας στη στέγη και της ακαταλληλότητας στέγης.

 

γ)γ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διασφάλισης κατάλληλης στέγης.

 

δ)δ) Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ε)ε) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την περιουσία που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

 

στ)στ) Η μελέτη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου των προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας δομών προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης.

 

ζ)ζ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, συναρμόδια Υπουργεία και άλλους φορείς.

 

η)η) Η αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων, για την υλοποίηση των προγραμμάτων αρμοδιότητας του τμήματος.

 

θ)θ) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιες επισκέψεις.

 

ι)ι) Η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους στο πλαίσιο προγραμμάτων για την παροχή στεγαστικής προστασίας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 17, 18, 19 και 37 του άρθρου 50 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.