Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

 

β) Τμήμα Παρακολούθησης.

 

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

δ) Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

 

ε) Τμήμα Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας.

 

3.α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης είναι:

 

α)α) Η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων, μέτρων και πολιτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β)β) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρμόνισης των περιφερειακών στρατηγικών, βάσει των αρχών της Ε. Σ. Κ. Ε. (έλεγχος συμβατότητας).

 

γ)γ) Η προώθηση της οριζόντιας και κάθετης δικτύωσης φορέων, που εφαρμόζουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης και η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ομάδων διαβούλευσης, ημερίδων ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας.

 

δ)δ) Ο προσδιορισμός και σχεδιασμός του εύρους των στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητα για την παρακολούθηση των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και την εφαρμογή της Ε.Σ.Κ.Ε.

 

ε)ε) Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

στ)στ) Η συμμετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συναντήσεις, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής.

 

ζ)ζ) Ο σχεδιασμός συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, όπως διαδικασίες, κανονισμός μέτρησης και αξιολόγησης, δείκτες.

 

η)η) Η διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτελεσματικότητας, οι οποίοι επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.

 

θ)θ) Η συνεργασία με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές του νόμου 4314/2014 και τους φορείς υλοποίησης πολιτικών και μέτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενσωμάτωση των δεικτών τους στις διαδικασίες μέτρησης.

 

ι)ι) Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους πολιτικών κοινωνικής ένταξης και στην επίτευξη των σχετικών στόχων τους, η επικαιροποίησή τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών.

 

ι)α)ι)α) Ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής ρυθμίσεων ή διαφορετικών πολιτικών ένταξης.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

 

ι)γ)ι)γ) Η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου/διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και φορείς.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

 

ι)ε)ι)ε) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

 

ι)στ)ι)στ) Η παραλαβή και επεξεργασία εκθέσεων - αναφορών προόδου από όλα τα όργανα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

ι)ζ)ι)ζ) Η εισήγηση για την κατανομή των, απευθείας, μέσω Περιφερειών ή από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης είναι:

 

α)α) Η συνεργασία με ομάδες εργασίας συναρμόδιων Υπουργείων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων.

 

β)β) Η παροχή τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης.

 

γ)γ) Η συμβολή στο συντονισμό της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών.

 

δ)δ) Η συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ε.Σ.Κ.Ε. και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύσεων, με σκοπό των προώθηση θεμάτων, που άπτονται της εφαρμογής της Ε.Σ.Κ.Ε.

 

ε)ε) Η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ερευνών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων και την εκτίμηση των επιπτώσεων τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών κοινωνικής ένταξης.

 

στ)στ) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστούν από κάθε οργανισμό τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία και η μέριμνα για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσης τους από τους συναρμόδιους φορείς.

 

η)η) Η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στα παραγόμενα αποτελέσματα, στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους παρεμβάσεων και στην επίτευξη των ειδικών και γενικών στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο εντοπισμός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων και των εμποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

 

ι)ι) Η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ι)α)ι)α) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, των Γενικών Κατευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής και της Διαδικασίας της Κοινωνικής Προστασίας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

 

ι)β)ι)β) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

 

ι)γ)ι)γ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος σε ό,τι αφορά το στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

ι)δ)ι)δ) Ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για την κατάρτιση της Εθνικής Κοινωνικής Έκθεσης.

 

ι)ε)ι)ε) Η παρακολούθηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές πλευρές των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

ι)στ)ι)στ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων στα Μητρώα του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η έγγραφη ενημέρωση των διοικήσεων των νομικών προσώπων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων των Μητρώων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.

 

ι)η)ι)η) Η εποπτεία και ο έλεγχος του διατροφικού Προγράμματος σίτισης Σχολικά Γεύματα.

 

κ)κ) Η παραλαβή και επεξεργασία εκθέσεων - αναφορών προόδου από όλα τα όργανα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 4445/2016.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι:

 

α)α) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδημα - φτώχεια, απασχόληση - ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον).

 

β)β) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται της εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών τους.

 

γ)γ) Η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων, μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων.

 

δ)δ) Η συγκέντρωση και τεκμηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης (όπως θεματικές μελέτες, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές με ζητήματα ευάλωτων ομάδων).

 

ε)ε) Η εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή της Ε.Σ.Κ.Ε.

 

στ)στ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα, για τη διενέργεια ερευνών ή μελετών για τη διάγνωση αναγκών και την ιεράρχηση πολιτικών και μέτρων, σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Σ.Κ.Ε.

 

ζ)ζ) Ο καθορισμός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και τον καθορισμό των απαιτήσεων Μητρώων και βάσεων δεδομένων.

 

η)η) Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προσδιοριστεί η μορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδομένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και των απαιτούμενων υποδομών για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση με άλλους φορείς.

 

ι)ι) Η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, που τηρούνται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

 

ι)α)ι)α) Η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού σε εξοπλισμό πληροφορικής (π.χ. λογισμικό) και επικοινωνιών.

 

ι)β)ι)β) Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, κρατικούς οργανισμούς, Περιφέρειες ή Δήμους, δομές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων, επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, επιτροπές παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

ι)γ)ι)γ) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

 

ι)δ)ι)δ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στοιχείων.

 

ι)ε)ι)ε) Η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας είναι:

 

α)α) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και προτάσεων για την αξιοποίηση των πόρων των κοινωφελών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β)β) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δημόσιων Φορέων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.

 

γ)γ) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής εγγραφής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η αποδοχή της υποβολής, η ενημέρωση του φορέα για τις απαιτούμενες διορθώσεις ή άλλα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.

 

δ)δ) Η εποπτεία, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας.

 

ε)ε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κλειστής προστασίας σε παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία και η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών.

 

στ)στ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας δομών ανοικτής προστασίας για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.λ.π.) από Δήμους, φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών.

 

ε)ε) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και των διαχειριζόμενων κοινωνικών πόρων.

 

η)η) Η προώθηση και παρακολούθηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και επανένταξης, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

στ)στ) Η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία και η έμμεση εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία.

 

ζ)ζ) Η εισήγηση για τη σύναψη συμβάσεων με ερευνητικά κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η αξιοποίηση των εκπονούμενων ερευνών.

 

η)η) Η εισήγηση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης.

 

θ)θ) Η συνεργασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσής του, όπου προβλέπεται.

 

ι)ι) Η εισήγηση για την κατανομή επιχορηγήσεων μέσω των πιστώσεων του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ι)δ)ι)δ) Η μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών, ραδιοτηλεμαραθωνίων.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας είναι:

 

α)α) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής εγγραφής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η αποδοχή της υποβολής, η ενημέρωση του φορέα για τις απαιτούμενες διορθώσεις ή άλλα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.

 

β)β) Η εισήγηση για τον καθορισμό προϋποθέσεων και διαδικασιών και η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δημόσιων Φορέων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.

 

δ)δ) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Φροντίδας, ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ε)ε) Η έγγραφη ενημέρωση των διοικήσεων των νομικών προσώπων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, εντός 1 μηνός από τη διαπίστωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης του ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου.

 

στ)στ) Ο πρωτογενής έλεγχος βάσει των στοιχείων του Μητρώου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη χορήγηση παροχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 38 του άρθρου 50 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.