Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση και παρακολούθηση και η αξιολόγηση μέτρων, δράσεων και πολιτικών σε θέματα κύριας ασφάλισης και εισφορών καθώς και η εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων, δράσεων και πολιτικών.

 

2. Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα.

 

β) Τμήμα Ασφάλισης Ασφαλισμένων Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

γ) Τμήμα Ασφάλισης μη Μισθωτών.

 

δ) Τμήμα Εισφορών Ασφάλισης.

 

ε) Τμήμα Εισφορών Παράλληλης Ασφάλισης.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην κύρια ασφάλιση των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, όπως η υπαγωγή στην ασφάλιση, η προαιρετική ασφάλιση, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης,

 

β)β) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλισης Ασφαλισμένων Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην κύρια ασφάλιση των προσώπων που, πριν το νόμο [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), υπάγονταν στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου ή σε άλλα ειδικά ασφαλιστικά καθεστώτα τακτικών υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και πλέον υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β)β) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλισης μη Μισθωτών είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην κύρια ασφάλιση των μη μισθωτών,

 

β)β) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Ο προσδιορισμός του ύψους των εισφορών, του τρόπου και των προθεσμιών υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, των προθεσμιών καταβολής εισφορών και της απόδοσης και είσπραξης των εισφορών κύριας ασφάλισης,

 

β)β) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν θέματα εργαζομένων με ιδιομορφίες στην απασχόληση, αμοιβή ή τόπο εγκατάστασης, καθώς και των προσώπων που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εισφορών Παράλληλης Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Ο προσδιορισμός του ύψους των εισφορών, της βάσης υπολογισμού και του τρόπου απόδοσης και είσπραξης των εισφορών κύριας ασφάλισης σε περίπτωση παράλληλης - πολλαπλής ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, ο καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και την απόδοσή τους,

 

β)β) ο εντοπισμός ζητημάτων, η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στην παράλληλη - πολλαπλή ασφάλιση,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.