Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ο συντονισμός της δράσης των Τμημάτων από τα οποία συγκροτείται με σκοπό την εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό, έλεγχο, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση και σύνταξη, που χορηγείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στο μέρισμα που χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, στην εφάπαξ παροχή που χορηγείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης, στην επαγγελματική ασφάλιση που παρέχεται από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και στη διαδοχική ασφάλιση μεταξύ φορέων επικουρικής, επαγγελματικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής. Η εποπτεία και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των μέτρων και πολιτικών.

 

2. Η Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης.

 

β. Τμήμα Εφάπαξ Παροχών.

 

γ. Τμήμα Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης.

 

δ. Τμήμα Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης.

 

ε. Τμήμα Ασφαλισμένων Δημόσιου Τομέα, Ειδικών Κατηγοριών και Διαδοχικής Ασφάλισης.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Επικουρικής Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) για θέματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και επικουρική σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

 

β)β) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση των μισθωτών του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των μη μισθωτών, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

 

γ)γ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων, ο προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών - εισοδήματος στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

 

δ)δ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την επικουρική ασφάλιση και επικουρική σύνταξη και η ερμηνεία αυτής.

 

ε)ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία καθώς και αντικρούσεων επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών είναι:

 

α)α) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) για θέματα που αφορούν στην εφάπαξ παροχή που χορηγείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης.

 

β)β) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφάλιση των μισθωτών του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου τομέα, των αυτοαπασχολούμενων, των ναυτικών και άλλων ειδικών κατηγοριών εργαζομένων για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής.

 

γ)γ) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών των ανωτέρω φορέων, ο προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών - εισοδήματος στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές για εφάπαξ παροχή, καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

 

δ)δ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την ασφάλιση για εφάπαξ παροχή, καθώς και τη χορήγηση εφάπαξ παροχής και η ερμηνεία αυτής.

 

ε)ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν σε θέματα επαγγελματικής ασφάλισης.

 

β)β) Η έγκριση των Καταστατικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, των τροποποιήσεων τους καθώς και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας τους.

 

γ)γ) Η τήρηση του Μητρώου Καταχώρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και ο έλεγχος των Μητρώων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του κάθε ταμείου.

 

δ)δ) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και ο έλεγχος διαπίστωσης προϋποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

 

ε)ε) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τήρηση ή μη των όρων και κανόνων λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και για την αναγκαιότητα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

στ)στ) Η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων επί προσφυγών, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Η παρακολούθηση και η εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαδικασιών συντονισμού των νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική ασφάλιση και την προστασία των διακινούμενων εργαζόμενων, καθώς και των διμερών θεμάτων για τη σύγκλιση των συστημάτων αυτών.

 

β)β) Η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τους κανόνες συντονισμού και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων των προτύπων που τίθενται από διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης και η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας.

 

δ)δ) Ο έλεγχος των όρων και προϋποθέσεων άσκησης διασυνοριακής δραστηριότητας.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφαλισμένων Δημόσιου Τομέα, Ειδικών Κατηγοριών και Διαδοχικής Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για το μέρισμα που χορηγεί στους μερισματούχους του.

 

β)β) Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης, του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, ο προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών στις οποίες υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς και των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

 

γ)γ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που ασφαλίζονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

 

δ)δ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στο θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης:

 

α) στους ενταχθέντες στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών φορείς επικουρικής ασφάλισης

β) στους ενταχθέντες στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών φορείς χορήγησης εφάπαξ παροχών,

γ) μεταξύ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και άλλων επικουρικών ή εφάπαξ παροχών φορέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και

δ) μεταξύ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) υποχρεωτικής ασφάλισης του νόμου 4052/2012, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ε)ε) Η επίλυση αμφισβητήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ασφαλισμένων, Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και επικουρικών φορέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

 

στ)στ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την επικουρική ασφάλιση, επικουρική σύνταξη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, το μέρισμα, καθώς και τη διαδοχική ασφάλιση στους ανωτέρω φορείς και η ερμηνεία αυτής.

 

ζ)ζ) Η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.