Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης είναι:

 

α. Η συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων παρεμβάσεων υπέρ της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, τόσο από υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όσο και από ιδιωτικούς φορείς (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λ.π.).

 

β. Η διενέργεια ερευνών πεδίου για τη χαρτογράφηση του πληθυσμού και των συνθηκών διαβίωσης, τη δημοτολογική τους κατάσταση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην τυπική αγορά εργασίας και απασχόληση. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η τεκμηρίωση προτεινόμενων πολιτικών και η παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης και υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

γ. Η τήρηση, διαχείριση και ενημέρωση των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Ρομά και η παρακολούθηση των παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

Τα ως άνω δεδομένα προσδιορίζονται σε στοιχεία γεωγραφικού χαρακτήρα, στοιχεία ως προς την τυπολογία οικισμού και ως προς τα χαρακτηριστικά των κελυφών κατοικίας, πληθυσμιακά δεδομένα ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση των οικισμών των Ρομά και ως προς την προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικές και υγειονομικές υποδομές.

 

δ. Ο καθορισμός δεικτών, βάσει στοιχείων, για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων.

 

ε. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τον καθορισμό ενιαίων δεικτών.

 

στ. Η εκπόνηση σχεδίων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για όλους τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής η έκδοση σχετικών πρότυπων και ο ορισμός προδιαγραφών προς τους φορείς υλοποίησης.

 

ζ. Η μέριμνα για την παροχή πληροφοριών, υποδείξεων και συμβουλών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς και η προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών σε θέματα, που άπτονται του αντικειμένου του Τμήματος.

 

η. Η παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε Υπουργεία και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού για το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση των γυναικών Ρομά.

 

θ. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω υπηρεσιών υποστήριξης (Help desk on line).

 

ι. Η εκπόνηση εργαλείων, πρότυπων επιχειρησιακών σχεδίων ανά τομέα παρέμβασης, γενικών προδιαγραφών για οριζόντιες δράσεις, οδηγών και άλλων, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης.

 

ι)α. Η συνεργασία με φορείς διαχείρισης, υλοποίησης και υποστήριξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ της ευάλωτης ομάδας των Ρομά.

 

ι)β. Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων για την καταγραφή προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης για το σχεδιασμό παρεμβάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.