Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διεύθυνση Υποστήριξης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι η διοικητική, οικονομική, τεχνική και νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, των δεδομένων και των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά και η διαχείριση και λειτουργία του Πολυμεσικού Κέντρου Επικοινωνίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΠΚΕ).

 

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων.

 

γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης:

 

α)α) Η τήρηση πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

β)β) Η τήρηση δυναμολογίου προσωπικού των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η τήρηση βοηθητικού Μητρώου φακέλων των υπηρετούντων σ' αυτό υπαλλήλων και η εισήγηση για τις ανάγκες στελέχωσης του.

 

γ)γ) Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς την Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και η υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ).

 

δ)δ) Η υποστήριξη του έργου των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με την παροχή συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ε)ε) Η καταγραφή των αναγκών για τον προϋπολογισμό των εξόδων όλων των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγραφή, τον προγραμματισμό, την προμήθεια, τη μελέτη και επίβλεψη ορθής διαχείρισης, συντήρησης και κατανομής κάθε είδους εξοπλισμού, τεχνικών μέσων, οχημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την κίνηση των οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

ζ)ζ) Η υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που στόχο έχουν την αναβάθμιση και βελτίωση των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο της αποστολής του και των επιχειρησιακών του στόχων.

 

η)η) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων:

 

α)α) Η διαχείριση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ), του Συστήματος Ελέγχου Οδικών Μεταφορών (Σ.Ε.Ο.Μ.) και οποιουδήποτε άλλου πληροφοριακού συστήματος αναπτυχθεί στο μέλλον, του οποίου φορέας λειτουργίας θα είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

β)β) Η εκπόνηση εγκυκλίων που θα περιλαμβάνουν κανόνες και οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων, ο έλεγχος της εφαρμογής τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η επικαιροποίηση των κανόνων και των μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων.

 

γ)γ) Η διαχείριση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

δ)δ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την τεχνική συντήρηση και υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και για τη συνεχή διασύνδεση των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο δίκτυο.

 

ε)ε) Η υποστήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών στο πλαίσιο της χρήσης των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων και η υποβολή προτάσεων για την αναγκαία σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

στ)στ) Η διαχείριση και λειτουργία του Πολυμεσικού Κέντρου Επικοινωνίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΠΚΕ) ως το κεντρικό σημείο επικοινωνίας των πολιτών μ' αυτό.

 

ζ)ζ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την νόμιμη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων, την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση των εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ΠΚΕ), την απλούστευση διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ηη)Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον έλεγχο τήρησης της εργατικής νομοθεσίας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

θ)θ) Η μέριμνα σχετικά με τη μελέτη, ανάλυση, προγραμματισμό, συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας να εξυπηρετείται μηχανογραφικά.

 

ι)ι) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διενέργεια προκηρύξεων και την ανάθεση μελετών και έργων που κρίνονται αναγκαία για την ορθή λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

ι)α)ι)α) Η υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του.

 

ι)β)ι)β) Η μελέτη, ανάλυση και προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων και διασύνδεσης τους με Πληροφοριακά Συστήματα ή τράπεζες πληροφοριών άλλων Φορέων και Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου.

 

ι)γ)ι)γ) Η υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Portal) και η ανανέωση του περιεχομένου της σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ι)δ)ι)δ) Η σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση Σχεδίου Ασφάλειας των δεδομένων που υποβάλλονται, καταχωρούνται, τηρούνται και υφίστανται επεξεργασία στα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα για τη νόμιμη και ασφαλή χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που τηρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

ι)στ)ι)στ) Ο προσδιορισμός των αναγκών προμήθειας εξοπλισμού για την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού αυτού.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης:

 

α)α) Η παροχή συμβουλών και απόψεων προς τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων.

 

β)β) Η συνδρομή μέσω παροχής συμβουλών και απόψεων στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων για θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας και ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

γ)γ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την έκδοση ή τη βελτίωση νόμων και κανονιστικών πράξεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού.

 

δ)δ) Η συγκέντρωση και μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στις επιβληθείσες από τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας διοικητικές κυρώσεις και η αξιοποίηση τους για τη βελτίωση της δράσης των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η μέριμνα για την αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των υποθέσεων, οι οποίες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση και υποστήριξη του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων των Επιθεωρητών Εργασίας ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

ζ)ζ) Η υποβολή εισήγησης προς τον Ειδικό Γραμματέα σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη ιεραρχικών προσφυγών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού.

 

η)η) Η διατύπωση προτάσεων προς το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για την αναγκαία εκπαίδευση των Επιθεωρητών Εργασίας σε θέματα που αφορούν στην ορθή άσκηση των καθηκόντων τους.

 

θ)θ) Η παροχή εγγράφων απαντήσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην εργατική νομοθεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

θ)θ) Η υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του.

 

ι)ι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 18 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.