Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της δράσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η συγκέντρωση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, η αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η διαχείριση και παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η επιμόρφωση των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και η υποστήριξη του έργου τους.

 

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

3.α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:

 

α)α) Η εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων ενημέρωσης και ελέγχου για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και προγραμμάτων κοινών ελέγχων με συναρμόδιες υπηρεσίες, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους και η σύνταξη σχετικών αναφορών.

 

β)β) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό και τη βελτίωση του τρόπου δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

γ)γ) Η εισήγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για την έκδοση ή τη βελτίωση νόμων και κανονιστικών πράξεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

 

δ)δ) Η ενημέρωση της ηγεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για ζητήματα που αφορούν στο έργο των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

ε)ε) Η ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις εξελίξεις, τροποποιήσεις και θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την αναζήτηση καλών πρακτικών στα συστήματα Επιθεώρησης Εργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την υιοθέτηση και διάδοση τους σε εθνικό επίπεδο.

 

ζ)ζ) Η σύνταξη εγγράφων απαντήσεων που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο για θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

η)η) Η παροχή απαντήσεων και στοιχείων προς τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ή άλλα θέματα αρμοδιότητάς της.

 

θ)θ) Η εισήγηση σε Συλλογικά Όργανα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι) Η συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για την εξέταση και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

 

ι)α)ι)α) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:

 

α)α) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελεγκτικής δράσης και η συγκέντρωση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο έργο των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στα εργατικά ατυχήματα και στις επαγγελματικές ασθένειες.

 

β)β) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

γ)γ) Η αξιολόγηση του απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

δ)δ) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και η μέριμνα για την αξιοποίηση του περιεχομένου τους.

 

ε)ε) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση σχεδίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η συμμετοχή στην οργάνωση και η υλοποίηση της εκπαίδευσης, η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαίδευσης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων, η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

στ)στ) Η σύνταξη εγχειριδίων και ενημερωτικού υλικού που θα απευθύνονται, τόσο στους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, όσο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους.

 

ζ)ζ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

η)η) Η διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το έργο των υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

θ)θ) Η διατύπωση αιτημάτων προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντικείμενο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και άλλα θέματα σχετικά με το αντικείμενο της στην Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.

 

ι)ι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.