Προεδρικό διάταγμα 13/10/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται κατά περιοχές που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα με στοιχεία 1)α, 1)β, 1)γ, 1)δ, 2)α)1, 2)α)2, ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Περιοχή 1)α

 

1. Η περιοχή 1)α ορίζεται από το όριο του οικισμού προ του 1923 του δήμου Νάξου και του ορίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νάξου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 379/95/16-01-1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Χώρας Νάξου (νομού Κυκλάδων) (ΦΕΚ 207/Δ/1986).

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για χρήσεις κατοικίας, καταστημάτων, τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής για κατοικίες και καταστήματα είναι το αναφερόμενο στις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων για τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται σε 10.000 m2.

 

4. α. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των κτιρίων για κατοικίες και καταστήματα είναι οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

β. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,05. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης είναι οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως τροποποιήθηκε με το από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

Β. Περιοχή 1)β

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται νότια από τον επαρχιακό δρόμο Νάξου - Φιλοτίου μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο προς Γλινάδο, βόρεια από το δρόμο προς Αγκίδια, δυτικά από το δρόμο που συνδέει τους δύο παραπάνω δρόμους και ανατολικά από τον δρόμο που συνδέει την εκκλησία στο δρόμο προς Αγκίδια με την παραπάνω διασταύρωση προς Γλινάδο.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή περιλαμβάνεται ζώνη επαγγελματικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

 

3. Επιτρέπεται η δόμηση για χρήσεις αποθηκών, καταστημάτων, γραφείων και βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης.

 

4. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος αρτιότητα 2.000 m2 και εφόσον έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

5. Για τις αποθήκες, καταστήματα και γραφεία ορίζονται:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων: 10%.
Συντελεστής δόμησης: 0,2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

6. Για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης ορίζονται:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων: 30%.
Συντελεστής δόμησης: 0,4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

7. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος Συμπλήρωση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985) (ΦΕΚ 660/Δ/1986).

 

Γ. Περιοχή 1)γ (Λόφος Στελίδας)

 

1. Ορίζεται προς νότον από το δρόμο Χώρας Νάξου - Αγίου Προκόπη κατά το τμήμα του από το δυτικό άκρο του φράγματος μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην περιοχή όπου βρίσκεται το υποβρύχιο καλώδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και από τον αγροτικό αυτό δρόμο, προς τις λοιπές κατευθύνσεις ορίζεται από τη θάλασσα.

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση στη μη δασική έκταση για κτίρια κατοικίας. Επίσης επιτρέπεται η δόμηση στη μη δασική έκταση για κτίρια αναψυχής και τουριστικών εγκαταστάσεων, σε απόσταση μέχρι 250 m από την ακτή, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και 100 m από τους οριακούς δρόμους.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2. Για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα των γηπέδων ορίζεται σε 8.000 m2.

 

4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων για κτίρια κατοικίας ορίζεται σε 200 m2 και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης για κτίρια αναψυχής και τουρισμού ορίζεται σε 0,1.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4,5 m.

 

6. Το κτίριο Που θα ανεγερθεί πρέπει να τοποθετείται στο τμήμα του οικοπέδου που έχει κλίση εδάφους μικρότερη από 40%.

 

7. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης της επιτρεπόμενης χρήσης είναι οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως τροποποιήθηκε με το από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Δ/1988) προκειμένου για τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

Δ. Περιοχές 1)δ

 

1. Οι παραπάνω περιοχές ορίζονται από τα εξωτερικά όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και τα όρια των περιοχών 1)α, 1)β, 2)α)1 και 2)α)2.

 

2. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

3. α. Επιτρέπεται η δόμηση για κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια, γεωργοπτηνοτροφικές - γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

β. Ειδικότερα σε ακτίνα 300 m από το μοναστήρι Αγίου Χρυσοστόμου, περιοχή που προστατεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, επιτρέπονται χρήσεις κατοικίας, αναψυχής, πολιτιστικών λειτουργιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

 

Ι. Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α ορίζονται:

 

i. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 8.000 m2.

 

κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου i θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν 4.000 m2.
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που προορίζονται για τις χρήσεις της περίπτωσης Δ)Ι)3)α πλην κατοικίας και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος εμβαδόν 2.000 m2.

 

ii. Για τα κτίρια κατοικίας ορίζονται:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m.

 

iii. Για τα κτίρια των λοιπών χρήσεων ορίζονται:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 100 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,5 m.

 

ΙΙ. Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 3)β ορίζονται:

 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων 10.000 m2.
Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 120 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,5 m.
Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από την ακτή, όπως προσδιορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), 100 m.
Επιβάλλεται ο έλεγχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των λοιπών επιτρεπομένων χρήσεων με την προηγούμενη περίπτωση Δ)Ι)3 είναι οι αναφερόμενοι στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ε. Περιοχές 2)α)1 και 2)α)2

 

1. α. Η περιοχή 2)α)1 ορίζεται: από το νότιο όριο της περιοχής 1)α (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) (ΦΕΚ 207/Δ/1986) από τον επαρχιακό δρόμο Νάξου - Φιλοτίου και από τον ημιονικό δρόμο μέσω της εκκλησίας Αγίου Νικολάου, το δρόμο προς το αεροδρόμιο και το φράγμα του αεροδρομίου.

 

β. Η περιοχή 2)α)2 ορίζεται: προς βορρά από τον κόλπο βόρεια του κάβου Αγίου Προκοπίου και από το όριο της περιοχής 1)γ, ανατολικά από τον ημιονικό δρόμο τον παράλληλο με την αμμώδη έκταση, που αρχίζει από το φράγμα και οδηγεί νότια προς τον οικισμό Αγίας Άννας και τις περιοχές Καλαμούριο και Πλάκα και νότια από το όριο της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

 

2. Η περιοχή 2)α)1 (περιλαμβάνει εκτάσεις παραθεριστικής κατοικίας).

 

3. Και στις δύο περιοχές 2)α)1 και 2)α)2 επιτρέπεται η δόμηση για κατοικία, καταστήματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδροδεξαμενές, φρεάτια, κτίρια κοινής ωφελείας.

 

4. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2 με εξαίρεση τα γήπεδα που προορίζονται για χρήσεις οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), των οποίων η αρτιότητα ορίζεται σε 8.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που προορίζονται για κατοικία και έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος αρτιότητα 2.000 m2.

 

5. Για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5 m.

 

6. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4,5 m.

 

7. Για την κατοικία ορίζονται μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5 m.

 

8. Για τα κέντρα αναψυχής ορίζονται μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 m.

 

9. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των λοιπών επιτρεπομένων χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στις διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως τροποποιήθηκε με το από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Δ/1988) και από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση και διάνοιξη δρόμου στην περιοχή 2)α)1 από τον αιγιαλό και μέχρι το δρόμο που ενώνει το κέντρο Φλοίσβο με το ανατολικό άκρο του φράγματος και στην περιοχή 2)α)2 σε ακτίνα 250 m από το ναό Αγίου Νικολάου (όρμος Αγίας Άννας) και σε ζώνη βάθους 300 m από τη γραμμή αιγιαλού και παράλληλα με αυτή και μεταξύ του κυρίου κοινοτικού δρόμου Φράγμα - Αγίου Προκοπίου και του λόφου Αγίου Προκοπίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.