Προεδρικό διάταγμα 146/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο για έργα και μελέτες αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου και αποτελείται από:

 

α - γ) Τρεις τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α' ή Β', εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών της ειδικότητας των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου,

 

δ) Τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Αιγαίου, τον οποίο αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Παρέδρους ή Δικαστικούς Αντιπροσώπους που υπηρετεί στο Γραφείο αυτό.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή του Τοπικού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή το αντίστοιχο Τοπικό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, οι οποίοι δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

 

στ) Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά που είναι και ο εισηγητής του θέματος, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα.

 

ζ) Έναν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με βαθμό τουλάχιστον Α' από τον χώρο της Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Αρχιτεκτονικών Σχολών με τον αναπληρωτή του.

 

2. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα για τα οποία προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των εργοληπτικών οργανώσεων μετέχει σ' αυτό εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες ή περιφερειακές ή τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις τους.

 

3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.

 

4. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αιγαίου ανεξαρτήτως Κλάδου και βαθμού.

 

5. ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο, ο οποίος αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

 

Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ορίζεται διετής δυνάμενη να παραταθεί. Ειδικά η θητεία του πρώτου Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος θα λήξει την 31-12-2003.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα έργων και μελετών του Υπουργείου Αιγαίου για τα οποία απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 

9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και οι σχετικές με τα συλλογικά όργανα διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.