Προεδρικό διάταγμα 146/02

ΠΔ 146/2002: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 146/2002: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου, (ΦΕΚ 119/Α/2002), 04-06-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 18 παράγραφος 1 και 19 παράγραφος 3 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984)

 

β) Του προεδρικού διατάγματος 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/1986) και ειδικότερα τη διάταξη του εδαφίου ι)ε του άρθρου 1 αυτού, με το οποίο συμπληρώθηκε το προεδρικό διάταγμα 1/1986 Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1/Α/1986)

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος 110/2001 Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2001)

 

δ) Του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

ε) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

3. Την αριθμόν 1100383/1330/Α006/2001 (ΦΕΚ 1485/Β/2001) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

4. Την υπ' αριθμόν Δ190/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αιγαίου και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα - Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 5: Διεθνείς διαγωνισμοί

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Αιγαίου, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-05-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.