Προεδρικό διάταγμα 146/96

ΠΔ 146/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 146/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, (ΦΕΚ 111/Α/1996), 10-06-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3406/1927 Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4098/1929 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου [Ν] 3406/1927 κ.λ.π. τα οποία περιελήφθησαν στην κωδικοποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 25/1929 (άρθρο 6) περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων.

 

3. Την υπ' αριθμό Δ16Γ/01/302/Γ/18-04-1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 305/Β/1989).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 5 και 29Α του νόμου 1558/1985, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Την υπ' αριθμό 13/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη (ΦΕΚ 137/Β/1996).

 

7. Την απόφαση με αριθμό Δ17Α/05/11/Φ.2.2.1/1996 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Εμμανουήλ Λουκάκη (ΦΕΚ 90/Β/1996).

 

8. Την 217/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 5: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-05-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.