Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο (α)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα II του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002), για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 11014/703/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 332/Β/2003), εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές νέων προϊόντων και διεργασιών.

 

2. Οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, που περιλαμβάνουν:

 

α) τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων (τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την αξιοποίηση και τη διάθεσης των μη επικίνδυνων και των επικινδύνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης), για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΗΠ/50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και την υπ' αριθμόν ΗΠ/13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 383/Β/2006), που εκδόθηκαν αντίστοιχα, σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως ισχύει και την οδηγία 1991/689/ΕΟΚ.

 

β) Τη διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΗΠ/29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1572/Β/200), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/31/ΕΚ.

 

γ) Τη λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 22912/1117/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 759/Β/2005), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/76/ΕΚ.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν περιλαμβάνουν τη χρήση, για γεωργικούς σκοπούς, ιλύος καθαρισμού λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, που έχει υποστεί επεξεργασία, σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα.

 

3. Όλες οι απορρίψεις σε εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2/2001 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 15/Α/2001) και την υπ' αριθμόν 4859/726/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 253/Β/2001), που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 1976/464/ΕΟΚ.

 

4. Όλες οι απορρίψεις ουσιών σε υπόγεια ύδατα για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 26857/553/1988 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 196/Β/1988), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1980/68/ΕΟΚ.

 

5. Η απόρριψη ή διοχέτευση ρυπαντών σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, για την οποία απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τον νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και το προεδρικό διάταγμα 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

 

6. Η άντληση και κατακράτηση ύδατος που υπόκειται σε προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με τον νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και το προεδρικό διάταγμα 51/200707 (ΦΕΚ 54/Α/2007) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

 

7. Η παραγωγή, χρήση, αποθήκευση, κατεργασία, ταφή, απελευθέρωση στο περιβάλλον και μεταφορά εντός της περιμέτρου της επιχείρησης

 

α) επικινδύνων ουσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της υπ' αριθμόν [Α] 378/1994 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 705/Α/1994), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1967/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (ΦΕΚ 872/Β/2007), σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών,

 

β) επικινδύνων παρασκευασμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, της υπ' αριθμόν [Α] 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, όπως ισχύει,

 

γ) φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α/1997), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/414/ΕΟΚ, όπως ισχύει,

 

δ) βιοκτόνων προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/2001), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1998/8/ΕΚ, όπως ισχύει.

 

8. Οι μεταφορές οδικώς, σιδηροδρομικώς, μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών, θαλασσίως ή εναερίως επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, όπως ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α/1999), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1994/55/ΕΚ, σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ισχύει, ή στην υπ' αριθμόν Φ4.2/73358/5309/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 240/Β/2002), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1996/49/ΕΚ, σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ισχύει, ή στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 49/2005 (ΦΕΚ 66/Α/2005), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1993/75/ΕΟΚ, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, όπως ισχύει.

 

9. Τα έργα και δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 1984/360/ΕΟΚ, όπως ισχύει, όπως εξειδικεύονται στις ομάδες 4 και 9 του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002), για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 11014/703/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 332/Β/2003), όσον αφορά την εκπομπή στον αέρα οιασδήποτε των ρυπογόνων ουσιών που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία.

 

10. Οιαδήποτε περιοριζόμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 11642/1943/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 831/Β/2002), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1990/219/ΕΟΚ, όπως ισχύει.

 

11. Οιαδήποτε σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον, μεταφορά και διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 38639/2017/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1334/Β/2005), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/18/ΕΚ, όπως ισχύει.

 

12. Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων εντός, προς ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία απαιτείται άδεια ή η οποία απαγορεύεται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 259/1993 του Συμβουλίου, της 01-02-1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο τους, όπως ισχύει.

 

13. Η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/21/ΕΚ (EEL 102/15/2006).

 

14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με το άρθρο 31 της υπ' αριθμόν 48416/2037/2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2516/Β/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.