Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στη συλλογή και παροχή στοιχείων για όλη την Περιφέρεια, στην τήρηση στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων για το προσωπικό αυτό, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών (Γραφείο Εκλογών), στην κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στην Περιφέρεια και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

 

2.- Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοίκησης.

 

β. Τμήμα Προσωπικού.

 

γ. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης.

 

δ. Τμήμα Προμηθειών.

 

ε. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

 

στ. Τμήμα Γραμματείας.

 

3. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Διοίκησης είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, για τη συλλογή και παροχή στοιχείων για όλη την Περιφέρεια, για την τήρηση στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και τις Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων αιρετών και υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

β. Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας, ασκεί εποπτεία στα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και εκδίδει τις ατομικές διοικητικές πράξεις για το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Λαμία.

 

Μεριμνά για την ενημέρωση, την μεταβολή και την τήρηση του μητρώου του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, καθώς και για τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

γ. Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και την προώθηση αυτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συμβάσεων που υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθησή τους.

 

δ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ή περισσότερες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ε. Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση μητρώου και αρχείου των πράξεών τους.

 

στ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το κεντρικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης και είναι, επίσης, αρμόδιο για τη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Περιφέρειας, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.