Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως στην συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει, επίσης, αρμοδιότητα στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας

ε. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου

στ. Τμήμα Γραμματείας

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως: Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Για την έκδοση βεβαιώσεων επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας και για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

 

Για την τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως:

 

Για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφέρειας ενεργειών και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την Περιφέρεια. Τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

Για τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

Για την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Για την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

Για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

Για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών, για την επίσχεση των αποδοχών των δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και για την εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

γ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, στα οποία και ασκεί εποπτεία, είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφέρεια. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοση τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της Περιφέρειας και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενο του αρχεία και βιβλία.

 

Το Τμήμα αυτό διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο.

 

δ. Το Τμήμα Μισθοδοσίας διενεργεί τον υπολογισμό, τον έλεγχο, την έκδοση των καταστάσεων και την εκκαθάριση της τακτικής μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας. Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την ενημέρωση, την μεταβολή και την τήρηση του ασφαλιστικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, την τήρηση των σχετικών αρχείων, την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθολογικών καταστάσεων, καθώς και την σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης με τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εισφορών που αποδόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Είναι αρμόδιο για την τήρηση του ασφαλιστικού μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

 

Επίσης, μεριμνά για την δημιουργία, τον έλεγχο και την αποστολή στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ηλεκτρονικού αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών με τις ετήσιες αποδοχές όλων των υπαλλήλων και των αιρετών.

 

ε. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως:

 

Για τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του μητρώου αυτών, την τακτοποίηση και έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών, για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και για την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Επίσης είναι αρμόδιο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιφέρειας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

Για τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει, και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.

 

Για την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

 

στ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης. Είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.