Απόφαση 9053/16

Απόφαση 9053/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9053/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 4401/Β/2016), 30-12-2016.

 

O Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 241, 255 και 256.

 

β) Του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 2.

 

γ) Του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γ)γ του άρθρου 8.

 

2. Την υπ' αριθμόν 31635/2014, εγκύκλιος 49, του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2/16570/0026/13-05-2016 απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/Β/2016).

 

5. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2/51290/0026/02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Παροχή οδηγιών επί της υπ' αριθμόν 2/16570/0026/13-05-2016 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

6. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2/77792/0026/26-09-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών.

 

7. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2545/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3447/Β/2016) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) πράξεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

8. Το υπ' αριθμόν 185136/2948/16-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμόν 224/07-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 

10. Το υπ' αριθμόν 44/28-12-2016 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται άποψη, για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

11. Η υπ' αριθμόν 31/27-12-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

12. Τις υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 214297/3414/28-12-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμόν 275/28-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου για την συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ' αριθμόν 224/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

14. H υπ' αριθμόν 214420/7314/28-12-2016 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

 

Άρθρο 8

 

Προστίθεται παράγραφος 3:

 

{3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ορίζεται Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη Δημοσιονομική Διαχείριση της Περιφέρειας (άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014))}

 

Άρθρο 11

 

Η παράγραφος 3, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

περίπτωση β:

 

{β. Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας, ασκεί εποπτεία στα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και εκδίδει τις ατομικές διοικητικές πράξεις για το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Λαμία.

 

Μεριμνά για την ενημέρωση, την μεταβολή και την τήρηση του μητρώου του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, καθώς και για τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.}

 

περίπτωση γ:

 

{γ. Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και την προώθηση αυτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συμβάσεων που υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθησή τους.}

 

Άρθρο 12

 

Η παράγραφος 1, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως στην συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει, επίσης, αρμοδιότητα στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.}

 

Η παράγραφος 3, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

Περίπτωση δ.

 

{δ. Το Τμήμα Μισθοδοσίας διενεργεί τον υπολογισμό, τον έλεγχο, την έκδοση των καταστάσεων και την εκκαθάριση της τακτικής μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας. Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την ενημέρωση, την μεταβολή και την τήρηση του ασφαλιστικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, την τήρηση των σχετικών αρχείων, την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθολογικών καταστάσεων, καθώς και την σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης με τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εισφορών που αποδόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Είναι αρμόδιο για την τήρηση του ασφαλιστικού μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

 

Επίσης, μεριμνά για την δημιουργία, τον έλεγχο και την αποστολή στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ηλεκτρονικού αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών με τις ετήσιες αποδοχές όλων των υπαλλήλων και των αιρετών.}

 

Άρθρο 13

 

Η παράγραφος 2, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

Περίπτωση α.

 

{α. Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας

β. ...}

 

Η παράγραφος 3, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

Περίπτωση α.

 

{α. Το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Εκδίδει όλες τις ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.

 

Μεριμνά για την ενημέρωση, τη μεταβολή και την τήρηση του μητρώου προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και για τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

Το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο επίσης, για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας ανεξαρτήτως σχέσεων εργασίας, τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση των σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων, την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεως αποδοχών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας.}

 

Περίπτωση β.:

 

{β. Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και την προώθηση αυτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συμβάσεων που υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθησή τους.

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, μελετά και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.}

 

Άρθρο 42

 

Τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την παρούσα τροποποίηση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2016, διότι στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προστίθεται Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων ΠΑΑ 2014-20120 ανά Περιφερειακή Ενότητα και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως εξής:

 

Φορέας

ΚΑΕ Εξόδων

Περιγραφή

Ποσό

073

0215

Επίδομα θέσης ευθύνης

776.664,96

 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 

Από την παρούσα τροποποίηση του Οργανισμού δεν προκαλείται άλλη δαπάνη.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως έχει καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 29-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.