Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών (Γραφείο Εκλογών), στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη λογιστική διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των ως άνω Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας,

β. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης,

γ. Τμήμα Προμηθειών,

δ. Τμήμα Γραμματείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Εκδίδει όλες τις ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.

 

Μεριμνά για την ενημέρωση, τη μεταβολή και την τήρηση του μητρώου προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και για τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

Το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο επίσης, για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας ανεξαρτήτως σχέσεων εργασίας, τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση των σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων, την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεως αποδοχών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

β. Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και την προώθηση αυτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συμβάσεων που υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθησή τους.

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, μελετά και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.

 

γ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

 

Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας συστήνεται Γραφείο Εσωτερικής Λειτουργίας Σκύρου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, την παραλαβή αιτήσεων και τη διαβίβαση τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.