Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 06b

ΠΔ 14-12-2006: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσιφλικάκι Δήμου Δομοκού (νομού Φθιώτιδας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γενικού Καταστήματος Κράτησης Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-12-2006: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσιφλικάκι Δήμου Δομοκού (νομού Φθιώτιδας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γενικού Καταστήματος Κράτησης Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2006), 29-12-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Την 28704/4362/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 1575/Β/2001).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

6. Το 4011/2003 έγγραφο της ΙΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

7. Το 4203/2003 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Την 3999/2003 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαμίας.

 

9. Το 9/2006 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το 105567/2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 303/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-12-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.