Προεδρικό διάταγμα 14/6/11

ΠΔ 14-06-2011: Κατάργηση της υπ' αριθμόν 1877/2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου Ανοικτού Θεάτρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, στην εκτός σχεδίου περιοχή (παλαιό λατομείο) του δήμου Ωραιοκάστρου, (Νομός Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 448/Δ/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-06-2011: Κατάργηση της υπ' αριθμόν 1877/2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου Ανοικτού Θεάτρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, στην εκτός σχεδίου περιοχή (παλαιό λατομείο) του δήμου Ωραιοκάστρου, (Νομός Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 448/Δ/2011), (ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/2011), 16-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 114 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της ενότητας Δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

7. Το υπ' αριθμόν 5883/04-08-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 67/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.