Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 167

Άρθρο 167: Κατοικία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Για την ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται και οι παρακάτω ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, επιπλέον των όσων αναφέρονται στο άρθρο 162.

 

α) στα γήπεδα επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από μία οικοδομών μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

 

για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 m2, τα 200 m2.
για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 μέχρι και 8.000 m2, για μεν τα πρώτα 4.000 m2 τα 200 m2 για δε τα υπόλοιπα επιφάνεια ίση με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί το συντελεστή δόμησης 0,02.
για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου από 8.000 m2 για μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2 για δε τα υπόλοιπα επιφάνεια ίση με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί το συντελεστή δόμησης 0,01. Η συνολική επιφάνεια σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

γ) ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2.

 

δ) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής μετρούμενο από το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε όψη ορίζεται σε 4 m για μονώροφη οικοδομή ή μονώροφο τμήμα αυτής και σε 7,50 m για διώροφη οικοδομή ή διώροφο τμήμα αυτής.

 

Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1,20 m.

 

Σε καμία περίπτωση η οικοδομή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ύψη αυτά εκτός από την περίπτωση κατασκευής στηθαίου, τυχόν φωταγωγού ύψους 0,30 m και καπνοδόχου.

 

2. Στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της παραγράφου 2 του άρθρου 162 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών σύμφωνα με τους παρακάτω όρους δόμησης με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 καθώς και της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 162.

 

α) σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 2.000 m2, επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών με ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου 5 m. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι όροι δόμησης της προηγούμενης παραγράφου.

 

β) σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 1.200 m2 και μέχρι 2.000 m2 η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που προκύπτει σύμφωνα με τη σχέση:

 

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

 

Eqn648

 

Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 5 m.

 

γ) σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 750 m2 και μέχρι 1.200 m2, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που προκύπτει σύμφωνα με τη σχέση:

 

Eqn649

 

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

 

Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 2,50 m.

 

3. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών μικτής χρήσης (κατοικία και καταστήματα), η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του γηπέδου δεν μπορεί να υπερβεί την οριζόμενη κατά περίπτωση από το παρόν άρθρο.

 

4. Στα αγροκτήματα αφού βεβαιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας της οικείας νομαρχίας ότι καλλιεργούνται, εκτός από την κατοικία η οποία ανεγείρεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η κατασκευή μίας αποθήκης με 50 m2, μέγιστο ύψος 4,50 m και απόσταση από τα όρια του γηπέδου 10 m, εφόσον η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη από την παραπάνω υπηρεσία για την αποθήκευση γεωργικών γενικά προϊόντων και εφοδίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.