Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 221

Άρθρο 221: Ζώνες ειδικής ενίσχυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 του νόμου 1337/1983, άρθρο 8 παράγραφος 4 του νόμου 1512/1985, άρθρο 34 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985)

 

1. Οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ), που προβλέπονται από το άρθρο 38 παράγραφος 2 καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από σχετική ενημέρωση ή πρόταση του οικείου δήμου ή κοινότητας. Ο καθορισμός αυτός μπορεί να γίνει και με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης κατά το άρθρο 44. Οι ζώνες ειδικής ενίσχυσης μπορεί να καθορίζονται στις επεκτάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του μέρους ΙΙ ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμόζονται σ' αυτές, εκτός από τις διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου Α' του μέρους ΙΙ και οι παράγραφοι 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

 

Επίσης ζώνες ειδικής ενίσχυσης μπορεί να καθορίζονται σε προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών πριν από το έτος 1923 στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

 

2. Η εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής ανάπτυξης στις ζώνες ειδικής ενίσχυσης ή τμήματά τους συνιστά δημόσια ωφέλεια και επιτρέπεται για το σκοπό αυτό η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων. Η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνεται με συνεργασία από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης ή ανατίθεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες μικτής οικονομίας κατά το άρθρο 53.

 

3. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή στις ζώνες ειδικής ενίσχυσης των άρθρων 225 και 223 του παρόντος. Οι διατάξεις αυτές μπορεί να εφαρμόζονται χωρίς την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται σ' αυτές. Οι διατάξεις του άρθρου 224 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ζωνών ειδικής ενίσχυσης.

 

4. Για την ανάπτυξη των ζωνών ειδικής ενίσχυσης χορηγείται από το δημόσιο κρατική ενίσχυση στον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για συμμετοχή στην εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.