Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 41 του νόμου 947/1979)

 

1. Έδρα του συνεταιρισμού είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην οποία βρίσκεται η ζώνη αστικού αναδασμού ή η μεγαλύτερη έκταση αυτής. Η επωνυμία του συνεταιρισμού περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό του ως αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού και την ονομασία του δήμου ή της κοινότητος ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται η ζώνη του αστικού αναδασμού.

 

2. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο για κάθε 500 m2 μέχρι έκταση δύο στρεμμάτων, μία ψήφο για κάθε 1000 m2 για τις εκτάσεις που είναι μεγαλύτερες των δύο στρεμμάτων και μέχρι δέκα στρέμματα και μία ψήφο για κάθε πέντε στρέμματα για το υπερβάλλον. Περισσότερες ιδιοκτησίες που ανήκουν κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο θεωρούνται για τον καθορισμό του αριθμού των ψήφων, ως μία ιδιοκτησία που αποτελείται από το άθροισμα των εμβαδών των ιδιοκτησιών αυτών. Αυτοτελές ακίνητο ή περισσότερα ακίνητα συνολικού εμβαδού μέχρι 500 m2, καθώς και τυχόν υπόλοιπο μεταξύ των παραπάνω μερικότερων ορίων υπολογίζονται ότι δίνουν μία ψήφο.

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού είναι τουλάχιστον πενταμελές και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, ασκεί δε τη διοίκηση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού μέσα στα όρια του νόμου και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση.

 

4. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει όλα τα έγγραφα του συνεταιρισμού προς τις δημόσιες αρχές ή προς τρίτους και δέχεται όλα τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο συνεταιρισμό.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι ειδικότερες Αρμοδιότητες των οργάνων των προηγούμενων παραγράφων και τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών, οι λεπτομέρειες της εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου αυτού, τα σχετικά με την αναπλήρωση αυτών, τη συμπαράσταση, βοήθεια και εποπτεία των συνεταιρισμών από την εποπτεύουσα αρχή, τα σχετικά με την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου από αυτήν, τα σχετικά με την τήρηση βιβλίων και τον τρόπο γενικά της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία των συνεταιρισμών και την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών.

 

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι δυνατό να προβλέπεται η παροχή αμοιβής στον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.