Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Κτηματογράφηση της ζώνης αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 42 του νόμου 947/1979)

 

1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 63 παράγραφος 3 που προβλέπει ζώνη αστικού αναδασμού, γίνεται κτηματογράφηση του συνόλου της έκτασης της ζώνης, για τον καθορισμό των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε αυτή, της θέσης και του εμβαδού κάθε μίας από αυτές, καθώς και για τον προσδιορισμό των οικοδομών ή άλλων μόνιμων εγκαταστάσεων ή έργων που βρίσκονται σε αυτές.

 

2. Η κτηματογράφηση γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από ειδικό οργανισμό κτηματογραφήσεων, ή από τον οικείο δήμο ή κοινότητα εφόσον το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου προκλήθηκε με πρωτοβουλία αυτών, περιλαμβάνει δε τη σύνταξη κτηματολογικού χάρτη, που απεικονίζει τις μερικότερες ιδιοκτησίες και τις οικοδομές ή κατασκευές που βρίσκονται σε αυτές, καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικού πίνακα, που να εμφανίζει τους φερόμενους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που φαίνονται στον κτηματολογικό χάρτη, το εμβαδόν κάθε μίας από αυτές, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των οικοδομών ή άλλων κατασκευών που βρίσκονται σε αυτές και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της ζώνης αστικού αναδασμού είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία ή στο φορέα που ανέλαβε την κτηματογράφηση δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας τους. Εάν παραλείψουν ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται με βάση κάθε νόμιμο στοιχείο που υπάρχει.

 

3. Σε κάθε περίπτωση η κτηματογράφηση μπορεί να ανατεθεί από το Δημόσιο ή τον επισπεύδοντα δήμο ή την κοινότητα στον οικοδομικό συνεταιρισμό του άρθρου 67 ή στον οικονομοτεχνικό φορέα που ανέλαβε με σύμβαση με αυτόν την εκτέλεση του αστικού αναδασμού ή και κατευθείαν σε ιδιώτη ή εταιρεία.

 

4. Ο κτηματολογικός χάρτης που καταρτίζεται και ο πίνακας κοινοποιούνται στο δήμο ή την κοινότητα, καθώς και στον οικείο αναγκαστικό συνεταιρισμό. Αμέσως μετά την κοινοποίηση αυτή συγκαλείται η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού για να πληροφορηθεί το περιεχόμενο αυτών. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας παραμένουν επί ένα μήνα στον οικείο δήμο ή κοινότητα για ενημέρωση του κοινού. Σχετικά με αυτό τοιχοκολλείται ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή από την τοιχοκόλληση, αν είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης, αρχίζει η παραπάνω μηνιαία προθεσμία.

 

5. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής προς το κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο από τον καθένα που έχει έννομο συμφέρον, κατά του κτηματολογικού χάρτη και του πίνακα μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η προσφυγή εκδικάζεται με τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσον, και η έκδοση αυτής ή η άπρακτος πάροδος της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής δεν εμποδίζει την έγερση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής διορθώνεται υποχρεωτικά ο κτηματολογικός πίνακας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία απόφαση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.