Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Εκτίμηση αξίας ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 45 του νόμου 947/1979, προεδρικό διάταγμα 422/1994)

 

1. Η εκτίμηση της αξίας των ιδιοκτησιών που συνεισφέρονται στον αστικό αναδασμό, γίνεται με βάση τα στοιχεία της κτηματογράφησης ενόψει και των συνθηκών της αγοράς γης στην περιοχή, από επιτροπή που αποτελείται από ένα πρόεδρο διοικητικού πρωτοδικείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα ανώτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας και από ένα οικονομικό έφορο και αναφέρεται στο χρόνο δημοσίευσης του κατά το άρθρο 63 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος.

 

Ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής, τα σχετικά με το διορισμό αναπληρωματικών μελών, τη διαδικασία ενώπιον αυτής, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτίμησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη αμέσως μετά την κοινοποίηση του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης αστικού αναδασμού στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και την κατά νόμο καταχώρησή του σε ειδικό βιβλίο. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού πρωτοδικείου, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η ζώνη αστικού αναδασμού, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης ή τμήματος πολεοδομίας, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής, αυτά αναπληρώνονται από τους νομίμους αναπληρωτές τους στην υπηρεσία. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της οικείας διεύθυνσης πολεοδομίας ή τμήματος πολεοδομίας. Έργο του είναι ιδίως η τήρηση και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της, η τήρηση βιβλίου και αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης επιμελείται, με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν τη ζώνη αστικού αναδασμού, όπως την κτηματογράφηση και κτηματολόγιο της περιοχής, διαγράμματα εφαρμογής, ενημερωμένα ρυμοτομικά σχέδια. Ο Γραμματέας φυλάσσει επίσης τη σφραγίδα της επιτροπής η οποία είναι ειδική και αναγράφει:

 

Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων Ζώνης Αστικού Αναδασμού ΠΕ __________ ΔΗΜΟΥ __________

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της επιτροπής είναι 6 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης αυτής. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ορίζεται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της αμέσως μετά τη συγκρότηση αυτής.

 

Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να δοθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατη η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής. Η παράταση μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι ένα έτος.

 

Η επιτροπή συνεδριάζει παρουσία όλων των τακτικών μελών της ή των αναπληρωτών αυτών και αποφασίζει αιτιολογημένα κατά πλειοψηφία.

 

Η επιτροπή κρίνει και εκτιμά την αξία των ακινήτων με γνώμονα την πραγματική αξία κάθε ακινήτου ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς γης και τις ειδικές συνθήκες του κάθε οικοπέδου, ιδίως το σχήμα, το πρόσωπο, τη θέση, τον προσανατολισμό, τα όμορα ακίνητα.

 

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρείται και η άποψη της μειοψηφίας. Αντίγραφα των πρακτικών δικαιούται να λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης που έχει συνεισφέρει ακίνητο στον αστικό αναδασμό.

 

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δικαιούται να παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης του αστικού αναδασμού και να παρέχει διευκρινίσεις, εφόσον του ζητηθούν, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.

 

Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του έργου της προβαίνει στην κατάρτιση της τελικής πράξης παραχώρησης, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση, των νέων ακινήτων στους δικαιούχους της. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων γίνεται και τμηματικά υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76. Μετά την κατάρτιση της πράξης αυτής τα πρακτικά, τα βιβλία και το αρχείο της επιτροπής παραδίδονται συντασσομένου ειδικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της επιτροπής, στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης πολεοδομίας ή τμήματος πολεοδομίας για φύλαξη στο αρχείο της υπηρεσίας. Η παραπάνω πράξη καταχώρησης κυρώνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη εντός δύο μηνών από την υποβολή αυτής.

 

3. Τυχόν αμφισβητήσεις του ύψους της αξίας που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιλύονται δικαστικά μετά την εκτέλεση του αναδασμού και την παραχώρηση του νέου ακινήτου στον ιδιοκτήτη που αντιτίθεται και μόνο για την τυχόν διαφορά της αξίας του αρχικού ακινήτου από την αξία του ακινήτου που παραχωρείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.