Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Ζώνες αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 20 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και 35 του νόμου 947/1979, άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 7 πλην τελευταίο εδάφιο παραγράφου 5 του νόμου 1337/1983, άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου 1512/1985 και άρθρο 98 παράγραφος 6 εδάφιο πρώτο του νόμου 1892/1990)

 

1. Αστικός αναδασμός μέσα σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο είναι το σύνολο των διαδικασιών, οι οποίες αποσκοπούν στην πολεοδομική ενεργοποίηση αυτής με τη συνεισφορά των ιδιοκτησιών τους από όλους τους ιδιοκτήτες για τη δημιουργία ή διαμόρφωση και εκ νέου παραχώρηση σε αυτούς οικοδομήσιμων γενικά χώρων που να εξυπηρετούν τις χρήσεις γης που προβλέπονται για την οικεία ζώνη.

 

2. Τα οικόπεδα που δημιουργούνται με τον αναδασμό και παραχωρούνται στους ιδιοκτήτες που συνεισέφεραν ακίνητα, με τα κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτά πρέπει να έχουν ίση τουλάχιστον αξία με την αξία του συνόλου του ακινήτου που συνεισέφερε ο καθένας μετά την αφαίρεση της εισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 45.

 

3. Η ζώνη αστικού αναδασμού καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο καθορισμός ζώνης αστικού αναδασμού μπορεί να γίνει και με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης κατά το άρθρο 44.

 

4. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ζώνη αστικού αναδασμού μπορεί να γίνει: α) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή β) μετά από πρόταση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικής επιχείρησης ή γ) από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή δ) μετά από αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύεται με δήλωση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της επιφάνειάς της, ότι συμφωνούν για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ζώνης αστικού αναδασμού.

 

5. Η διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί να αρχίζει μαζί με την εκπόνηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ζώνης αστικού αναδασμού συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος και των επόμενων άρθρων 64 έως και 78, με τις οποίες γίνεται ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με αστικό αναδασμό, μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται σ' αυτές. Ειδικότερα: α) αντί των ειδικών βιβλίων ζωνών αστικού αναδασμού που αναφέρονται στο άρθρο 65 και της προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό εγγραφής σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο Ζώνες Αστικού Αναδασμού και β) αντί των διαδικασιών έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ζώνης αστικού αναδασμού για τον καθορισμό των οποίων προβλέπει το άρθρο 72 παράγραφος 5 εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 44. Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο φορέα μπορεί να προβλέπει το συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα ή μέρους της με τις δαπάνες των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων που κατασκευάζει ο ανάδοχος.

 

7. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος καθορισμού ζώνης αστικού αναδασμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 154. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ζώνης αστικού αναδασμού που προβλέπεται από το άρθρο 72, αν η μελέτη αυτή εγκρίνεται χωριστά και δεν έχει εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του άρθρου 43.

 

8. Για το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα σε ζώνης αστικού αναδασμού εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 45 παράγραφος 4 και επόμενες και 46. Εάν μέρος ή και το σύνολο της είναι πυκνοδομημένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται αντί του προηγούμενου εδαφίου οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 45. Σε περίπτωση που ζώνη αστικού αναδασμού χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 47 ζώνη ειδικής ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα εξής:

 

α) η εισφορά γης για τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ζώνης αστικού αναδασμού, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 64 ορίζεται σε ποσοστό 35%

 

β) για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω ζώνες ειδικής ενίσχυσης και μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω από 1.000 m2 οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εισφορές του άρθρου 45 παράγραφος 4 μειώνονται κατά 10%.

 

9. Η εκπλήρωση της εισφοράς γης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 52.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.