Προεδρικό διάταγμα 158/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, Τμημάτων και Γραφείων - Αναπλήρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί, πλην του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού, στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

Των Γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

 

2. Η ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 είναι κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 80855/5439/06-08-1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β/1992), παράγραφος 2 στοιχείο γ' και παράγραφος 3 στοιχείο δ'), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Επίσης με την αυτή ιδιότητα μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής Μελετητών, για μελέτες αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004.

 

3. Τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών.

 

4. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών ή Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού.

 

Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών ή του Τμήματος Προγραμματισμού απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει αντίστοιχα ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου άλλου Τμήματος.

 

5. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών Έργων, που ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κατασκευών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.