Προεδρικό διάταγμα 15/1/86c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται κατά περιοχές 1 έως και 5 ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Περιοχές με αριθμό 1 και 1)α (υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες).

 

Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η δόμηση μόνο για βιοτεχνικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής όχλησης.

 

Ειδικά στην περιοχή 1)α επιτρέπονται ως προς τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μόνο εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης των εξής κλάδων: βιομηχανία γάλακτος, φυτικών και ζωικών ουσιών, επεξεργασίας δημητριακών και οσπρίων, αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, ειδών διατροφής εν γένει, παρασκευής και εμφιάλωσης ποτών από χυμούς και αναψυκτικών, εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών υδάτων, καπνοβιομηχανίες και υφαντικές βιομηχανίες.

 

2. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων με αέρια, υγρά ή στερεά απόβλητα ή εκπεμπόμενο θόρυβο εφόσον τα όρια εκπομπής είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων ελαχίστων επιτρεπτών ορίων όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Κατώτατο όριο κατάτμησης γης και ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας γηπέδου 4.000 m2.

 

4. Για τη χορήγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άδειας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας απαιτείται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 οικισμών.

 

Β. Περιοχές με αριθμό 2 (γεωργική γη).

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων ανεξαρτήτως χρήσεων, εξαιρουμένων των βιοτεχνικών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων και γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

2. Υφιστάμενες στις περιοχές αυτές βιοτεχνικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν και μπορούν να επεκταθούν με την προϋπόθεση ότι τα αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα καθώς και ο εκπεμπόμενος θόρυβος βρίσκονται κάτω των ελαχίστων ορίων εκπομπής όπως αυτά καθορίζονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποδεικνυόμενου τούτου βάσει μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 5) του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).

 

3. Κατώτατο όριο κατάτμησης της γης σε 10.000 m2.

 

4. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 10.000 m2.

 

5. Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, έχουν ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου 4.000 m2.

 

6. Για τους λοιπούς όρους εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Δεν εφαρμόζονται διατάξεις που αφορούν την παρέκκλιση δόμησης με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 που αναφέρονται στις εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.

 

Γ. Περιοχές με αριθμό 3 και 4.

 

1. Επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικιών και δημόσιων ή δημοτικών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης 4.000 m2.

 

3. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 m2.

 

4. Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα προϋφιστάμενα της 17-10-1978 ημερομηνία δημοσίευσης του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο βάθος: 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται, ανάλογα με τη χρήση, οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Δ. Περιοχές με αριθμό 5.

 

1. Επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικιών εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών, αναψυχής και εν γένει δημόσιων ή δημοτικών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης της γης σε 10.000 m2.

 

3. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 10.000 m2.

 

4. Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 m2.

 

5. Μέγιστη συνολική εκμετάλλευση των κτιρίων 100 m2.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 4,5 m.

 

7. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, πλην των αναφερόμενων στις παρεκκλίσεις.

 

8. Για εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας απαιτείται ο καθορισμός του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 με τον περιορισμό ότι το μέγιστο ύψος του κτιρίου δεν θα υπερβαίνει τα 7,50 m και ο αριθμός των ορόφων του 2.

 

Ε. Περιοχές με αριθμό 5)α (στρατιωτικές εγκαταστάσεις).

 

Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση της γης και αλλαγή χρήσης εξαιρουμένων των περιπτώσεων παραχώρησης τμήματος γης στην κοινότητα Νέας Σάντας για δημιουργία χώρων πρασίνου ή άλλων κοινωφελών σκοπών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.