Προεδρικό διάταγμα 15/2/91b

ΠΔ 15-02-1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων πολεοδομικών ενοτήτων 2 Τρένου Καρυές, 3 Φούσκαρη, 6 Αετοφωλιάς, 7 Κλεπαΐτικων, 8 Αγίου Χριστοφόρου, 9 Γκένοβας, 12 Ηρώων - Άι Γιάννη, 13 Ελευθερίας, 14 Αετογέφυρας και 16 Δύο ρεμάτων του Δήμου Αγρινίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του ίδιου δήμου στα σημεία σύνδεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-02-1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων πολεοδομικών ενοτήτων 2 Τρένου Καρυές, 3 Φούσκαρη, 6 Αετοφωλιάς, 7 Κλεπαΐτικων, 8 Αγίου Χριστοφόρου, 9 Γκένοβας, 12 Ηρώων - Άι Γιάννη, 13 Ελευθερίας, 14 Αετογέφυρας και 16 Δύο ρεμάτων του Δήμου Αγρινίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του ίδιου δήμου στα σημεία σύνδεσης, (ΦΕΚ 125/Δ/1991), 21-03-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και η παράγραφος 3 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως το άρθρο 3 μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 15 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την 68230/3434/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Αγρινίου και της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας) (ΦΕΚ 42/Δ/1988).

 

6. Την 79988/6226/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων περιοχών των Πολεοδομικών Ενοτήτων 5 Αετοφωλιάς, 7 Κλεπαΐτικων, 12 Ηρώων - Άι Γιάννη και 16 Δύο ρεμάτων του Δήμου Αγρινίου (νομού Αττικής).

 

7. Τις 3,200,248/1988 και 260/1990 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

 

8. Τις 6/1989, 7/1989 και 8/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

9. Την 686/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-02-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.