Προεδρικό διάταγμα 15/6/09

ΠΔ 15-06-2009: Καθορισμός χώρου Δημοτικού Σχολείου, Δημαρχείου, Αγροτικού Ιατρείου και Λαϊκής αγοράς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών σε περιοχή εντός των ορίων του οικισμού Αετού του δήμου Αετού (Νομός Φλώρινας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-06-2009: Καθορισμός χώρου Δημοτικού Σχολείου, Δημαρχείου, Αγροτικού Ιατρείου και Λαϊκής αγοράς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών σε περιοχή εντός των ορίων του οικισμού Αετού του δήμου Αετού (Νομός Φλώρινας), (ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/2009), 26-06-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 104, 152 (παράγραφοι 1, 2 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005.

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ300/14-11-2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

4. Το από [ΒΔ] 19-12-1918 βασιλικό διάταγμα Περί συστάσεως Κοινοτήτων στο νομό Φλωρίνης (ΦΕΚ 259/Α/1918).

 

5. Τις υπ' αριθμόν 30/2003, 177/2004 και 152/2007 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αετού (Νομού Φλώρινας).

 

6. Το υπ' αριθμόν 953/17-03-2003 έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

7. Το υπ' αριθμόν 650/08-11-2003 έγγραφο της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 175/2007 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 74/2008 και 32/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-06-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.