Προεδρικό διάταγμα 160/07

ΠΔ 160/2007: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29-04-2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 1995/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕEL 164/2004 και ΕEL 220/2004) και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 160/2007: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29-04-2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 1995/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕEL 164/2004 και ΕEL 220/2004) και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005, (ΦΕΚ 201/Α/2007), 23-08-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990  (ΦΕΚ 101/Α/1990) και του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005),

 

β) του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992),

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ) του άρθρου 27 παράγραφος 1 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οι ακόλουθες δαπάνες: α) Ετήσια δαπάνη, ύψους 87.500 € περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, και 95.000 € περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, β) Δαπάνη από την κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης και εξέτασης Διερευνητών, η οποία εξαρτάται από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και εκτιμάται στο ποσό των 20.000 € περίπου ανά εκπαιδευτική σειρά. Επίσης, προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή:

 

α) αμοιβής στους Διερευνητές για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων, β) εξόδων μετακίνησης στα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, τους Διερευνητές και σε τεχνικούς συμβούλους, γ) αμοιβής σε τεχνικούς συμβούλους, δ) αμοιβής σε εξωτερικό φορέα στον οποίο η Επιτροπή αναθέτει πραγματογνωμοσύνη σε λειτουργικά και τεχνικά θέματα, σε περίπτωση σιδηροδρομικού ατυχήματος ή συμβάντος.

 

Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και από πραγματικά γεγονότα και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ειδικός φορέας 39-110/ΚΑΕ Ομάδων 0200, 0800 και 1000)

 

3. Την υπ' αριθμόν 151/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο II: Ανάπτυξη και διαχείριση της ασφάλειας

 

Άρθρο 4: Εξέλιξη και βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας

Άρθρο 5: Κοινοί Δείκτες Ασφάλειας

Άρθρο 6: Κοινές Μέθοδοι Ασφαλείας

Άρθρο 7: Κοινοί Στόχοι Ασφάλειας

Άρθρο 8: Εθνικοί Κανόνες Ασφάλειας

Άρθρο 9: Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας

 

Κεφάλαιο III: Πιστοποίηση και έγκριση ασφάλειας

 

Άρθρο 10: Πιστοποιητικά ασφάλειας

Άρθρο 11: Έγκριση ασφάλειας των διαχειριστών υποδομής

Άρθρο 12: Απαιτήσεις υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά ασφαλείας και εγκρίσεις ασφαλείας

Άρθρο 13: Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης

Άρθρο 14: Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Άρθρο 14Α: Συντήρηση οχημάτων

 

Κεφάλαιο IV: Αρχή ασφάλειας σιδηροδρομικών μεταφορών

 

Άρθρο 15: Καθήκοντα της Αρχής

Άρθρο 16: Αρχές που διέπουν τη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 17: Ετήσια έκθεση

 

Κεφάλαιο V: Διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων

 

Άρθρο 18: Φορέας Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων

Άρθρο 19: Υποχρέωση Διερεύνησης

Άρθρο 20: Διεξαγωγή έρευνας

Άρθρο 21: Διενέργεια έρευνας

Άρθρο 22: Εκθέσεις

Άρθρο 23: Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων

Άρθρο 24

 

Κεφάλαιο VI: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Παραρτήματα

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αθήνα, 17-08-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.