Προεδρικό διάταγμα 41/05

ΠΔ 41/2005: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 1991/440/ΕΟΚ και 1995/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων 324/1996, 76/1998 και 180/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 41/2005: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 1991/440/ΕΟΚ και 1995/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 324/1996, 76/1998 και 180/1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. α. τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000),

 

β. το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997)

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

3. Την υπ' αριθμόν 383/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Διαχειριστική αυτοτέλεια σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 3: Αρχές λειτουργίας

Άρθρο 4: Επενδυτικά και χρηματοδοτικά σχέδια

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Διαχείριση της υποδομής

 

Άρθρο 5: Διαχωρισμός διαχείρισης υποδομής και μεταφορικής δραστηριότητας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες του Διαχειριστή υποδομής

Άρθρο 7: Ανάπτυξη και ασφάλεια της υποδομής

 

Κεφάλαιο IV: Οικονομική εξυγίανση

 

Άρθρο 8: Οικονομική εξυγίανση

 

Κεφάλαιο V: Πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και συναφείς υπηρεσίες

 

Άρθρο 9: Όροι πρόσβασης

Άρθρο 10: Διευρωπαϊκό Δίκτυο

Άρθρο 11: Δήλωση δικτύου

Άρθρο 12: Υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο VI: Τέλη υποδομής

 

Άρθρο 13: Καθορισμός και είσπραξη τελών

Άρθρο 14: Κόστος υποδομής και λογαριασμοί

Άρθρο 15: Αρχές χρέωσης

Άρθρο 16: Παρεκκλίσεις από τις Αρχές χρέωσης

Άρθρο 17: Εκπτώσεις

Άρθρο 18: Συστήματα αποζημίωσης για το ανεξόφλητο περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος ατυχημάτων και το κόστος υποδομής

Άρθρο 19: Σύστημα ενθάρρυνσης επιδόσεων

Άρθρο 20: Τέλος δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας

 

Κεφάλαιο VII: Κατανομή χωρητικότητας υποδομής

 

Άρθρο 21: Δικαιώματα χωρητικότητας

Άρθρο 22: Κατανομή χωρητικότητας

Άρθρο 23: Συνεργασία για την Κατανομή χωρητικότητας υποδομής σε περισσότερα του ενός δίκτυα

Άρθρο 24: Αιτούντες

Άρθρο 25: Συμφωνίες πλαίσιο

Άρθρο 26: Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής

Άρθρο 27: Αίτηση

Άρθρο 28: Χρονικός προγραμματισμός

Άρθρο 29: Διαδικασία συντονισμού

Άρθρο 30: Κορεσμένη χωρητικότητα

Άρθρο 31: Έκτακτα Αιτήματα

Άρθρο 32: Εξειδικευμένη υποδομή

Άρθρο 33: Ανάλυση χωρητικότητας

Άρθρο 34: Σχέδιο βελτίωσης της χωρητικότητας

Άρθρο 35: Χρήση σιδηροδρομικών διαδρομών

Άρθρο 36: Χωρητικότητα υποδομής για προγραμματισμένη συντήρηση

Άρθρο 37: Ειδικά μέτρα για την περίπτωση διατάραξης

 

Κεφάλαιο VIII: Ρυθμιστικός φορέας και πιστοποίηση ασφάλειας

 

Άρθρο 38: Ρυθμιστικός Φορέας

Άρθρο 39: Συνεργασία των Ρυθμιστικών Φορέων

Άρθρο 40: Πιστοποίηση ασφαλείας

 

Κεφάλαιο ΙΧ: Άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 41: Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις

Άρθρο 42: Γενικές προϋποθέσεις άδειας

Άρθρο 43: Φερεγγυότητα

Άρθρο 44: Χρηματοοικονομική επιφάνεια

Άρθρο 45: Επαγγελματική ικανότητα

Άρθρο 46: Κάλυψη αστικής ευθύνης

Άρθρο 47: Ισχύς της άδειας - Έλεγχος - Ανάκληση - Αναστολή

Άρθρο 47Α: Ποινικές Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Χ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 48: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 49: Παραρτήματα

 

Παράρτημα I: Λιμένες

Παράρτημα ΙΙ: Πληροφορίες που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας Α

Παράρτημα ΙΙΙ: Περιεχόμενο της δήλωσης δικτύου

Παράρτημα IV: Υπηρεσίες που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

Παράρτημα V: Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής

Παράρτημα VI: Κατάλογος βασικών καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5

 

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-03-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.