Προεδρικό διάταγμα 167/05

ΠΔ 167/2005: Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 167/2005: Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, (ΦΕΚ 220/Α/2005), 02-09-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

β. των άρθρων 6 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 10 του νόμου 3230/2004 διοίκηση μέσω στόχων - αποδοτικότητα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απλούστευση διοικητικών πράξεων υπαλληλικά (ΦΕΚ 44/Α/2004).

 

γ. των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999), και των άρθρων 7 και 8 του νόμου 3260/2004 Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

δ. του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/1997) όπως περιλήφθηκε στο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Κωδικοποίηση νομοθεσίας) (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ704/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 575/Β/1988).

 

3. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23-03-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β/2004).

 

4. Την υπ' αριθμόν 14650/ΔΙΟΕ85/17-03-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 519/Β/2004).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 195.000 € περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης (Ειδικός Φ. 25 110/ΚΑΕ ομάδων 0200 και 0800). Κατά την επόμενη πενταετία, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ' έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

 

6. Την υπ' αριθμόν Δ 214/03-08-2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

 

Με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή - Διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 2: Βασική Διάρθρωση του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 3: Γραφείο Υπουργού και γραφείο Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απ' ευθείας στον Υπουργό

Άρθρο 5: Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απ' ευθείας στο Γενικό Γραμματέα

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση

Άρθρο 7: Διεύθυνση Εξωτερικών, Άμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Άρθρο 8: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Άρθρο 9: Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 10: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών

Άρθρο 11: Διεύθυνση Διοίκησης

Άρθρο 12: Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 13: Αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 14: Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Άρθρο 15: Αυτοτελές Τμήμα Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό - Στελέχωση

 

Άρθρο 16: Προσωπικό Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 17: Προσόντα Διορισμού

Άρθρο 18: Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 19: Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Γραφείων

Άρθρο 20: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 21: Σύνθεση Υπηρεσιακών Μονάδων ως Παράρτημα

Άρθρο 22: Έναρξη Ισχύος

 

Παράρτημα 1: Πίνακες κατανομής θέσεων κατά κατηγορίες (ΠΕ), (ΤΕ), (ΔΕ) και (ΥΕ)

Παράρτημα 2

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-08-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.