Προεδρικό διάταγμα 16/3/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά την 24-04-1987 (ημέρα δημοσίευσης του από 16-03-1987 προεδρικού διατάγματος για έγκριση της πολεοδομικής μελέτης) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

ελάχιστο εμβαδόν: 70 m2.

 

β) που προκύπτουν ή δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και μετά την έγκρισή τους έχουν τα παραπάνω όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στα οικόπεδα της παραγράφου 1 εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m, στα οικόπεδα της παραγράφου 2 εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστη διάσταση 4 m, και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κ.λ.π. νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Για το τμήμα οικοπέδου μέχρι 150 m2 συντελεστής δόμησης 0.8.
Για τμήμα του οικοπέδου άνω των 150 έως 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.6.
Για τμήμα του οικοπέδου άνω των 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.2.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 9 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, το μέγιστο ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) Εφόσον κατά την 24-04-1987 (ημέρα δημοσίευσης του από 16-03-1987 προεδρικού διατάγματος) για έγκριση της πολεοδομικής μελέτης) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 70 m2.

 

β) Που προκύπτουν ή δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και μετά την έγκριση της έχουν τα παραπάνω όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στα οικόπεδα της παραγράφου 1 εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m, στα οικόπεδα της παραγράφου 2 εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστη διάσταση 4 m και

 

β) Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κ.λ.π. νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0.4.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11 m.

 

Γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος νηπιαγωγείου - δημοτικού σχολείου, γυμνασίου - λυκείου, αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 11 m.

 

2. Χώρος παιδικού σταθμού - ΚΑΠΗ.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 4.5 m.

 

3. Χώρος εκκλησίας - Πολιτιστικών λειτουργιών.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 11 m.

 

4. Σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 396 ο χώρος με τα στοιχεία α, β, γ, δ, α προσδιορίζεται για την ανέγερση παιδικού σταθμού.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.8.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9 m.

 

Δ. Για όλη την περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος εφαρμόζονται επί πλέον τα εξής:

 

α) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

β) Τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στο κόκκινο περίγραμμα, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

 

γ) Η επιπλέον της επιτρεπόμενης κάλυψης επιφάνεια που διατίθεται για υπαίθριους χώρους στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εμβαδού του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν 10161/92/1989 απόφασης (ΦΕΚ 325/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.