Προεδρικό διάταγμα 16/5/92

ΠΔ 16-05-1992: Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Θαλασσίων Περιοχών των Βορείων Σποράδων ως Θαλασσίου Πάρκου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-05-1992: Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Θαλασσίων Περιοχών των Βορείων Σποράδων ως Θαλασσίου Πάρκου, (ΦΕΚ 519/Δ/1992), 28-05-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19 (παράγραφος 3), 21 (παράγραφοι 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παράγραφοι 9 και 10) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας Ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με τον νόμο 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις της 414985/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/Β/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις της 30781/1521/1988 Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέτρα για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus και του βιοτόπου της, των άλλων ειδών πανίδας και χλωρίδας στο υπό δημιουργία θαλάσσιο πάρκο των Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 268/Β/1988) όπως αυτή διορθώθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με την 49714/3453/1990 όμοια Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 462/Β/1990).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (περίπτωση α') της 69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

7. την από 01-12-1990 επιστημονική μελέτη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη - Προστασία και διαχείριση του βιοτόπου της περιοχής των Βορείων Σποράδων που εγκρίθηκε για τους σκοπούς του διατάγματος αυτού με την οίκοθεν 31316/1399/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τις διατάξεις της 71961/3670/1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 541/Β/1986).

 

9. Τις διατάξεις της Υ/1547/1991 (ΦΕΚ 789/Β/1991) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 325/Β/1992).

 

10. Την από 13-03-1992 γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας.

 

11. Την 237/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός του Θαλασσίου Πάρκου - Καθορισμός των ορίων του και συστήματος ζωνών προστασίας του

Άρθρο 3: Γενικοί Όροι, Περιορισμοί και Απαγορεύσεις

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 5: Διαχείριση του θαλάσσιου Πάρκου - Αντικείμενα Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου.

Άρθρο 6: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 7: Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-05-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.