Νόμος 1337/83 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ζώνες ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ) και αστικού αναδασμού (ΖΑΑ) περιλαμβάνονται πάντοτε μέσα στην περιοχή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων και καθορίζονται με τη διοικητική πράξη έγκρισης των σχεδίων αυτών. Σε περίπτωση μη καθορισμού με την πράξη αυτή ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού, ο καθορισμός αυτός μπορεί να γίνει με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά γνώμη των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε με πρόταση των οικείων δήμων ή κοινοτήτων ή των ανάδοχων φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 947/1979, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με το β' εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Η διαδικασία αυτή καθορισμού της περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού μπορεί να αρχίσει μαζί με την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ζώνης ενεργού πολεοδομίας ή της ζώνης αστικού αναδασμού συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Η ανάπτυξη, ανάπλαση ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία ή αστικό αναδασμό γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23-34 και 35-50 αντίστοιχα του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών. Όπου στις διατάξεις αυτές μνημονεύεται προεδρικό διάταγμα για το χαρακτηρισμό περιοχής ως οικιστικής, νοείται, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, η διοικητική πράξη που χαρακτηρίζει την περιοχή ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Στις ζώνες ενεργού πολεοδομίας και ζώνες αστικού αναδασμού εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 55 και 59 του νόμου 947/1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 23-34 και 35-50 του νόμου 947/1979 μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτές. Ειδικότερα:

 

α) αντί των ειδικών βιβλίων ζωνών ενεργού πολεοδομίας και ζωνών αστικού αναδασμού, που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 37 και της προβλεπόμενης από τα άρθρα αυτά εγγραφής σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζώνες Αστικού Αναδασμού και

β) αντί των διαδικασιών εγκρίσεως των πολεοδομικών μελετών ζωνών ενεργού πολεοδομίας και ζωνών αστικού αναδασμού για τον καθορισμό των οποίων προβλέπουν τα άρθρα 32 παράγραφος 6 και 44 παράγραφος 5 του παραπάνω νόμου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Για την έκδοση του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προεδρικού διατάγματος καθορισμού ζώνης ενεργού πολεοδομίας ή ζώνης αστικού αναδασμού, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων έγκρισης των πολεοδομικών μελετών ζωνών ενεργού πολεοδομίας και ζωνών αστικού αναδασμού, που προβλέπονται από τα άρθρα 32 και 44 του νόμου 947/1979, αν οι μελέτες αυτές εγκρίνονται χωριστά και δεν έχουν εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

 

7. Το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθορίζεται με τη σύμβαση ανάθεσης των έργων της ζώνης ενεργού πολεοδομίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της έκτασης. Το ως άνω ποσοστό εξασφαλίζει ο ανάδοχος φορέας και καλύπτει την κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου υποχρέωσή του εισφοράς σε γη. Η εισφορά σε γη για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ζώνη αστικού αναδασμού ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και από την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 947/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή δημοτικές επιχειρήσεις μπορούν να συγκροτούν μεταξύ τους ή μαζί με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και άλλους φορείς, εταιρεία μικτής οικονομίας που έχει ως αποκλειστικό σκοπό της μελέτη και εκτέλεση των έργων ανάπτυξης η αναμόρφωσης Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας ή Αστικού Αναδασμού ή έργων μέσα σε ζώνες ειδικής ενίσχυσης, ενδεχόμενα δε και την αγορά η πώληση η εκμετάλλευση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη ζώνη αυτή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

9. Στις εταιρίες μικτής οικονομίας το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλοι κρατικοί φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση, κ.λ.π., αντί του ποσοστού του άρθρου 25, παράγραφος 3 του νόμου 947/1979, συμμετέχουν και διατηρούν ποσοστό συνεχώς μεγαλύτερο του 50%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του νόμου 947/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διαχείριση του προγράμματος που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 4 αναλαμβάνεται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή από δημοτικές επιχειρήσεις μαζί με τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης η ανατίθεται σε εταιρείες μικτής οικονομίας.

 

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν έχουν τη διαχείριση του δικού τους προγράμματος.

 

Εταιρείες που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα ενεργού πολεοδομίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

11. Οι ανάδοχοι φορείς ενεργού πολεοδομίας που κατά την προηγουμένη παράγραφο ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται απ' αυτό δεν είναι τεχνικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 36Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 εφαρμόζεται και στις μελέτες ζωνών ενεργού πολεοδομίας και ζωνών αστικού αναδασμού.

 

13. Οι εταιρείες Ενεργού Πολεοδομίας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου τομέα μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας, που έχουν αρχίσει με το ίδιο νομικό καθεστώς που τα διέπει κατά την έναρξή τους. Μπορούν επίσης μέσα σε έξη μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να αρχίσουν νέα προγράμματα ενεργού πολεοδομίας πάνω σε ιδιοκτησίες που έχουν αποκτήσει πριν από την 31-01-1983 τηρώντας τις διατάξεις του νόμου αυτού πλην εκείνων που αναφέρονται στη νομική φυσιογνωμία των φορέων που μπορούν να διαχειριστούν τέτοια προγράμματα κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού. Για την ανάληψη νέων προγραμμάτων μετά την παραπάνω προθεσμία οι πιο πάνω φορείς οφείλουν να μετατραπούν σε εταιρείες Μικτής Οικονομίας κατά το παρόν άρθρο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.