Προεδρικό διάταγμα 16/9/09

ΠΔ 16-09-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή δήμου Νιγρίτας (νομού Σερρών) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης - αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-09-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή δήμου Νιγρίτας (νομού Σερρών) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης - αυτού, (ΦΕΚ 578/ΑΑΠ/2009), 30-11-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1987).

 

2. Την υπ' αριθμόν 28704/4362/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 1575/Β/2001).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 26059/2004 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III στο 2554 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Δήμου Νιγρίτας, Νομού Σερρών (ΦΕΚ 540/Δ/2004).

 

5. Το υπ' αριθμόν 428/2004 έγγραφο της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

6. Το υπ' αριθμόν 79/2004 έγγραφο της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

7. Το υπ' αριθμόν 461/2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Σερρών, Δασαρχείου Νιγρίτας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 133307/2007 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/28-8-06 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225/Β/2006) του υπό έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΤΡΣ) στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Νιγρίτας νομού Σερρών για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III.

 

9. Το υπ' αριθμόν 37879/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού για το νέο Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III στη Νιγρίτα Σερρών.

 

10. Το υπ' αριθμόν 45497/2008 έγγραφο της Θέμις Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία.

 

11.Την υπ' αριθμόν 55/2009 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Νιγρίτας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 172/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 283/2008 και 269/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-11-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.