Προεδρικό διάταγμα 186/96

ΠΔ 186/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 186/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους, (ΦΕΚ 145/Α/1996), 04-07-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 παράγραφος 1 και 19 παράγραφος 3 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη και με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 258/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 3: Αρμόδια Όργανα Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

Άρθρο 4: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 6: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 7: Αιτήσεις Θεραπείας

Άρθρο 8: Έργα άλλων φορέων

Άρθρο 9: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-06-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.