Προεδρικό διάταγμα 18/10/17b

ΠΔ 18-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 30 και 31 της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (νομού Θεσσαλονίκης) και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 30 και 31 της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (νομού Θεσσαλονίκης) και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 258/ΑΑΠ/2017), 06-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παράγραφοι 5 και 6) και 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την παράγραφο στ' του άρθρου 156 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Το από [ΒΔ] 07-07-1948 βασιλικό διάταγμα Περί εγκρίσεως του πολεοδομικού σχεδίου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 183/Α/1948) όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠΠΜ/25548/1985 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Αναθεώρηση του από [ΒΔ] 07-07-1948 βασιλικού διατάγματος ρυμοτομίας της κοινότητας Χορτιάτη (ΦΕΚ 588/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

8. Την υπ' αριθμόν 246/2009 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χορτιάτη και την υπ' αριθμόν 428/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1/συνεδρία 25η/03-07-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 185/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.