Προεδρικό διάταγμα 18/10/17c

ΠΔ 18-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Παραθεριστικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Κοκκίνη της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου (νομού Ευβοίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Παραθεριστικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Κοκκίνη της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου (νομού Ευβοίας), (ΦΕΚ 258/ΑΑΠ/2017), 06-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 39 παράγραφος 1 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 3 περίπτωση α' του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Παραθεριστικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Κοκκίνη της Κοινότητας Μαρμαρίου (Ευβοίας) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής (ΦΕΚ 244/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 1841/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 305/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, την υπ' αριθμόν 81/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 307/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4930/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 60/2016 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 69/συνεδρία 13η/02-12-2015 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Τις από 06-08-2014 (ΥΠΕΚΑ 38338/06-08-2014) και από 12-06-2015 (ΥΠΑΠΕΝ 25820/12-06-2015) αιτήσεις του Γεωργίου Μπαλούρη.

 

12. Το υπ' αριθμόν 50/ΕΞ/18-05-2015 (ΥΠΑΠΕΝ 21304/18-05-2015) έγγραφο του Αστικού και Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την 177/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.