Προεδρικό διάταγμα 24/5/85e

ΠΔ 24-05-1985: Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Οικοδομικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Κόκκινη της Κοινότητας Μαρμαρίου (Ευβοίας) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-05-1985: Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Οικοδομικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Κόκκινη της Κοινότητας Μαρμαρίου (Ευβοίας) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής, (ΦΕΚ 244/Δ/1985), 29-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7 και 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981) και ειδικότερα το άρθρο 15.

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 201/1967 του προστέθηκαν με το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 886/1971 (ΦΕΚ 109/Α/1971) και του άρθρου 13.

 

4. Τις διατάζεις του ως άνω νομοθετικού διατάγματος [Ν] 886/1971.

 

5. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1973) και ειδικότερα τα άρθρα 33 (παράγραφοι 1 και 2), 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφοι 1 και 53) και 38.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

7. Το υπ' αριθμόν 14212/1908 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρύστου Ιωάννου Κωνσταντίνου Μαστρογιάννη.

 

8. Την υπ' αριθμόν Η/10881/02-09-1972 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας περί εγκρίσεως παραθεριστικού οικισμού εις θέσιν Κόκκινη Κοινότητος Μαρμαρίου νομού Ευβοίας.

 

9. Τις υπ' υπ' αριθμόν 12882/1972 και 22016/1979 αράξεις του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Μιχαήλ Φραγκογιάννη με τις οποίες συμπληρώνεται το παραπάνω υπ' αριθμόν 14212/1968 συμβόλαιο.

 

10. Την υπ' αριθμόν Η/14499/23-02-1974 απόφαση του Νομάρχη 'Εύβοιας Ακύρωσις Αποφάσεως εγκρίσεως παραθεριστικού οικισμού εις θέσιν Κόκκινη Κοινότητος Μαρμαρίου Ευβοίας.

 

11. Τα υπ' υπ' αριθμόν 553393/06-12-1976 και 524719/05-06-1978 έγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α/Φ11/29573/3928/21-06-1977 έγγραφο ταυ Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων).

 

13. Την υπ' αριθμόν 27/1978 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρμαρίου.

 

14. Την υπ' αριθμόν Γ58/839/Φ.110/16-01-1979 κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων.

 

15. Την υπ' αριθμόν 22662/1980 δήλωση του Συνεταιρισμού με την επωνυμία Οικοδομικός και Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Ιατρών Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης γενομένης ενώτιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Μιχαήλ Φραγκογιάννη περί παραιτήσεως του από δικαιώματος αποζημιώσεως δια κοινοχρήστους και λοιποί χώρους και αναλήψεως υποχρεώσεως εκτελέσεως έργων υποδομής.

 

16. Την υπ' αριθμόν 263796/24-05-1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση Ασκήσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Ευστάθιο Γιώτα, (ΦΕΚ 329/Β/1984).

 

17. Το υπ' αριθμόν 175721/2292/81/28-08-1984 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 127/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

19. Την υπ' αριθμόν 421/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.