Προεδρικό διάταγμα 18/9/09

ΠΔ 18-09-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χίου (νομού Χίου) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-09-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χίου (νομού Χίου) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 484/ΑΑΠ/2009), 01-10-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 1), 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 - 3 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 περιπτώσεις (α) και (β) του νόμου 2508/2007 (ΦΕΚ 124/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ300/2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

6. Την υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινή υπουργική απόφαση Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

7. Το υπ' αριθμόν 214/2007 έγγραφο της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Το υπ' αριθμόν 306/2007 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 7519/2007 έγγραφο της Κ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 10970/737/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χίου.

 

11. Το υπ' αριθμόν 101047/2008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 42492/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση νομού Δικαστικού Μεγάρου Χίου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 745/2004 πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 81/Δ/2004).

 

14. Τις υπ' αριθμούς 190/2008 και 276/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Χίου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 150/2008 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου νομού Χίου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 51/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 207/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-09-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.