Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ειδικότητες των θέσεων του Προσωπικού και κατανομή τους στις Οργανικές Μονάδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής στους κλάδους των Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και επαγγελματική ή επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της οργανικής Μονάδας που να αποδεικνύεται με τα εξής:

 

α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ή

 

β) μεταπτυχιακό τίτλο ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

 

2. Οι θέσεις του Διοικητικού προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού ή Διοικητικού - Οικονομικού ή Διοικητικού - Λογιστικού ή Βοηθητικού προσωπικού.

 

3. Για όλες τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού, πλην της θέσεως κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ως και γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου.

 

5. Οι συσταθείσες με την περίπτωση γ της παραγράφου 9 του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 θέσεις προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

 

(α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: 25 θέσεις οι οποίες - πέραν της θέσης του Γενικού Διευθυντή - κατανέμονται ανάλογα με το αντικείμενο της επιστημονικής εξειδίκευσής τους, συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Οργανικής Μονάδας ως εξής:

 

α)α) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς: 14 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

α)β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης: 10 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

(β) Διοικητικό Προσωπικό: 10 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 

(β)α) 1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 1 θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 2 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(β)β) 2 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ανά μία σε κάθε Διεύθυνση ως Γραμματείς,

 

(β)γ) 3 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης και

 

(β)δ) 1 θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

6. Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 3 θέσεις δικηγόρων εκ των οποίων μία 1 προϊσταμένου για τον οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 7.2.5.1. του άρθρου 7 του παρόντος και 2 θέσεις Δικηγόρων παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις.

 

7. 2 θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητών υπαλλήλων οι οποίοι επικουρούν τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 63/2005 και 2 θέσεις δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που εντάσσονται στο Γραφείο Επικοινωνίας. Στις θέσεις των δημοσιογράφων προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι.

 

β. Γνωρίζουν άριστα μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γλώσσα της χώρας με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν.

 

Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα δημοσιογραφική οργάνωση ή από την προβλεπόμενη στο εδάφιο α προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα και περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ή σε υπηρεσίες Τύπου διεθνούς οργανισμού. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με διπλώματα ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001).

 

8. Σε όλες τις οργανικές μονάδες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προΐσταται, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.