Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αρμοδιότητα Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες των Οργανικών Μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

είναι οι εξής:

 

7.1 Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς

 

7.1.1 Το Τμήμα Εποπτείας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) παρακολουθεί και ελέγχει τις συνθήκες παροχής λιμενικών υπηρεσιών με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού,

 

(β) επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης αρχής ή ιδιώτη και εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις παράβασης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού ή των κρατικών ενισχύσεων που θέτει το κοινοτικό και εσωτερικό δίκαιο στα ζητήματα αρμοδιότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και συντάσσει σχετική έκθεση,

 

(γ) αναλύει τις συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των διαφόρων κατηγοριών και μορφών λιμενικών υπηρεσιών και εισηγείται μέτρα ιδίως σχετικά με τις τιμές και άλλα ζητήματα που αφορούν τον υγιή ανταγωνισμό,

 

(δ) ελέγχει την εξυπηρέτηση των χρηστών λιμενικών υπηρεσιών και τους όρους παροχής αυτών με σκοπό την αποφυγή διακρίσεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά,

 

(ε) παρακολουθεί συναφείς αγορές στον κοινοτικό και διεθνή χώρο,

 

(στ) παρακολουθεί τα ζητήματα που συνδέονται με τη διαφάνεια στην ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με τις λιμενικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα την τιμολόγησή τους,

 

(ζ) υποβάλλει εμπεριστατωμένη έκθεση για:

 

(ζ)α) τη λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε σχέση με τα ζητήματα του ανταγωνισμού,

(ζ)β) την αποστολή οδηγιών και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας,

 

(η) συντάσσει σχέδιο ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, περιλαμβανομένων προτάσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τους λιμένες και την ανάπτυξη λιμενικού συστήματος ως προς τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της,

 

(θ) παρακολουθεί ζητήματα σχετικά με τους λιμένες, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία ως προς τα ζητήματα του ανταγωνισμού και εισηγείται ενέργειες για την ομαλή λειτουργία της αγοράς,

 

(ι) συνεργάζεται για τα παραπάνω, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

 

7.1.2 Το Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, σύμφωνα με τους κανόνες και τους περιορισμούς για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία που αφορούν τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, τις ενώσεις ή πάσης μορφής συμπράξεις τους που παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες,

 

(β) τηρεί Μητρώο συμβάσεων παραχώρησης λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών με αυτές επιχειρήσεων,

 

(γ) τηρεί στοιχεία και επεξεργάζεται μεθοδολογίες για τη διαμόρφωση τιμών λιμενικών τελών στο πλαίσιο των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού,

 

(δ) εισηγείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων νομοθετικές και λοιπές ρυθμιστικές διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας,

 

(ε) παρέχει στοιχεία για τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΟΣΑ ή σε άλλους οργανισμούς ή οργανώσεις,

 

(στ) επιβλέπει τις μελέτες και έρευνες αγοράς για θέματα που εμπίπτουν στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων οι οποίες εκπονούνται από ειδικούς και εμπειρογνώμονες για λογαριασμό της,

 

(ζ) παρακολουθεί τις υποθέσεις ανταγωνισμού που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών με βάση τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ καθώς και της παράγωγης ενωσιακής νομοθεσίας (κανονισμών, οδηγιών) που άπτεται θεμάτων ανταγωνισμού.

 

7.1.3 Το Τμήμα Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της κατασκευής και συντήρησης των έργων υποδομής των λιμένων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία,

 

(β) εισηγείται επί τεχνικών θεμάτων αρμοδιότητάς της.

 

7.1.4 Το Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης την επεξεργασία και διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων για τα οποία H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει αρμοδιότητα, όπως της έκδοσης αποφάσεων, οδηγιών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και την οργάνωση της συζήτησης στο πλαίσιο διαχείρισης παραπόνων ή διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών,

 

(β) προετοιμάζει την εκδίκαση των αιτήσεων κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(γ) τηρεί ειδικά βιβλία, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις και γνώμες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, φροντίζοντας για την πλήρη τεκμηρίωση των σχετικών φακέλων και μεριμνά για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα κανονισμό,

 

(δ) επεξεργάζεται και προετοιμάζει τη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία,

 

(ε) γνωμοδοτεί για ζητήματα σχετικά με τα τέλη των λιμενικών υπηρεσιών ή υποδομών, για ζητήματα ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος, καθώς και για εκείνα που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης στους λιμένες ως προς την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού,

 

(στ) διατυπώνει προτάσεις επί της μεθοδολογίας προσδιορισμού των λιμενικών τελών για τη διαμόρφωση όρων υγιούς ανταγωνισμού,

 

(ζ) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων, οδηγιών ή γνωμοδοτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(η) συντάσσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους επεξηγηματική έκθεση κατά κατηγορία θεμάτων και περιεχόμενο αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων για τις εκδοθείσες κατά το αμέσως προηγούμενο έτος αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(θ) εισηγείται τη συνδρομή ή συνεργασία με κάθε αρμόδια ημεδαπή ή αλλοδαπή διοικητική ή δικαστική αρχή ή την παραπομπή σε αυτές των υπό εξέταση περιπτώσεων,

 

(ι) συνεργάζεται για τα παραπάνω, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

 

7.2 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

 

7.2.1 Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Λογιστηρίου και τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων,

 

(β) έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, συμψηφιστικών δελτίων καθώς και εντολών προς τα τραπεζικά ιδρύματα,

 

(γ) σύνταξη, υποβολή προς έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(δ) σύνταξη απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού και υποβολή τους για έγκριση και δημοσίευσή τους,

 

(ε) έλεγχος και παρακολούθηση της είσπραξης των τελών υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(στ) λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, καθώς και συγκέντρωση και φύλαξη των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και τήρηση Μητρώου παγίων στοιχείων,

 

(ζ) τήρηση των μισθολογικών μητρώων και χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας και κάθε φύσης βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου,

 

(η) τήρηση των υποχρεώσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Επιθεώρηση Εργασίας,

 

(θ) μέριμνα για την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, τις Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη διενέργεια των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ελέγχων και πληρωμών.

 

7.2.2 Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) παρακολούθηση της κάλυψης των οργανικών θέσεων και σύνταξη εισηγήσεων για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και γενικά το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού,

 

(β) χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των εργαζόμενων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με κάθε σχέση εργασίας, όπως η ένταξη και κατάταξη σε βαθμούς και κλιμάκια, οι τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προαγωγές, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού,

 

(γ) τήρηση του προσωπικού μητρώου και των ατομικών φακέλων των εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών και ενημέρωση των συναρμοδίων υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για την τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν την εργασία και τη μισθοδοσία κάθε εργαζομένου,

 

(δ) διαχείριση κάθε θέματος που αφορά το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(ε) μέριμνα για σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(στ) χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών των εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση, αρμόδιων οργάνων και την έκδοση των σχετικών πράξεων,

 

(ζ) συγκέντρωση, συμπλήρωση και διαβίβαση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, καθώς και παρακολούθηση των θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(η) διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή παρακολούθηση σεμιναρίων ή και συνεδρίων, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και έκδοση των σχετικών αποφάσεων,

 

(θ) κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες,

 

(ι) σύνταξη εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες διενεργούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με ευθύνη άλλων φορέων, καθώς και συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησής τους,

 

(ι)α) απογραφή του προσωπικού, έκδοση και τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

7.2.3 Το Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και του τηλεφωνικού κέντρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα,

 

(β) ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστοτόπου (website) και της ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(γ) επίβλεψη και έλεγχος των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

σχετικά με την ηλεκτρονική υποστήριξη των υπαλλήλων,

 

(δ) εκπαίδευση του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διενέργειας ελέγχων και στην εφαρμογή των καλών πρακτικών,

 

(ε) αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(στ) βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

 

(ζ) μέριμνα για την ένταξη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε αναπτυξιακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, καθώς και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών,

 

(η) σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και τις ανάγκες των συστημάτων ελέγχων της, καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων,

 

(θ) διερεύνηση και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθηση της εφαρμογής τους, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους και εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

 

7.2.4 Η Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τους Εισηγητές της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

 

(β) γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση των συνεδριάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και ιδίως την πρόσκληση των μελών, την κλήση των ενδιαφερομένων μερών στις συνεδριάσεις της, την τήρηση πρακτικών (γραπτά ή/και ηλεκτρονικά), την έκδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεών της,

 

(γ) γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, την τήρηση πρακτικών, καθώς και επιμέλεια για την έκδοση, αναπαραγωγή και διανομή τυχόν σχετικών εγγράφων,

 

(δ) μέριμνα για την επικοινωνία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με τις δικαστικές αρχές, καθώς και την ανακοίνωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές,

 

(ε) οργάνωση και τήρηση του Πρωτοκόλλου Απορρήτων και Εμπιστευτικών Εγγράφων, του Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εγγράφων, του Πρωτοκόλλου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των σχετικών αρχείων πρωτοτύπων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και μέριμνα για τη διεκπεραίωση κάθε σχετικής αλληλογραφίας,

 

(στ) σύνταξη ενημερωτικών και συναφών σημειωμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες και αποστολή τους στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την άσκηση μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(ζ) τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

7.2.5 Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(β) παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και τις οργανικές μονάδες αυτής,

 

(γ) εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για την προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου,

 

(δ) εποπτεία των υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που ανατίθενται σε εξωτερικούς δικηγόρους.

 

7.2.5.1 Του Γραφείου προΐσταται Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με εμπειρία κυρίως σε θέματα δικαίου ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων και ναυτικού δικαίου ο οποίος συντονίζει το έργο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.

 

7.2.5.2 Ο δικηγόρος που προΐσταται του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων να αναλαμβάνουν υποθέσεις που επιφέρουν σύγκρουση καθηκόντων ή συμφερόντων με τις δραστηριότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

7.2.6 Το Γραφείο Επικοινωνίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) σχεδιασμός, εισήγηση και υλοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

β) παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων τα οποία αφορούν αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, δημιουργία αρχείου δημοσιευμάτων, καθώς και σχετική ενημέρωση των υπηρεσιακών μονάδων για θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητές τους,

 

γ) έκδοση Δελτίων Τύπου σχετικά με τη δράση και τις δραστηριότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.