Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, των διατάξεων του παρόντος και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως:

 

(α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της,

 

(β) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της,

 

(δ) λαμβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία της και την εφαρμογή των αποφάσεών της,

 

(ε) μεριμνά για την κατάρτιση προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

2. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων μπορεί με πράξη του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της, εκτός δε των περιπτώσεων όπου ο νόμος ή ο παρών Κανονισμός το απαγορεύουν ρητά, μπορεί με πράξη του να παρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης ή ενέργειας ή κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών, καθώς και να υπογράφουν με εντολή προέδρου έγγραφα ή άλλες πράξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, οι οποίες δημοσιεύονται δι' αναρτήσεως, με επιμέλεια της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων της.

 

3. Τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

4. Ο Πρόεδρος υποβάλει στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων εισήγηση για την έκδοση απόφασης περί συγκρότησης ομάδων εργασίας ή επιτροπών και ομάδων για την εξέταση και έρευνα θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Στις κατά το ως άνω εδάφιο συγκροτούμενες επιτροπές και ομάδες μπορούν να συμμετέχουν μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, υπάλληλοι αυτής που υπάγονται σε μία ή περισσότερες Οργανικές Μονάδες, καθώς και συνεργάτες αυτής. Οι ως άνω πάσης φύσεως ομάδες εργασίας ή επιτροπές είναι μη αμειβόμενες. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το έργο, η διάρκεια του, η σύνθεση και ο συντονιστής της ομάδας ή επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.