Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συνεδριάσεις - Λήψη Αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 43 παράγραφοι 5 και 6 του νόμου 4150/2013)

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής εάν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως από τον Πρόεδρο. Κατά τη συνεδρίαση, τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος, κατ' εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

 

2. H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δύο φορές το μήνα ή σε έκτακτες συνεδριάσεις, οποτεδήποτε, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η τήρηση της προθεσμίας αυτής, καθώς και η γνωστοποίηση της πρόσκλησης, δεν απαιτούνται εάν στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη και κανένα δεν προβάλλει αντιρρήσεις.

 

3. Οι υποθέσεις που άγονται ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ανατίθενται με πράξη του Προέδρου σε Εισηγητή και εισάγονται προς συζήτηση και απόφαση ενώπιόν της. Η γραπτή εισήγηση του Εισηγητή κατατίθεται στη γραμματεία εντός 30 ημερών από την ανάθεση σε αυτόν της υπόθεσης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά στη σχετική απόφαση ανάθεσης, και τίθεται στη διάθεση των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Εισηγητής στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση επικουρείται από στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων τα οποία ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή αυτής.

 

4. H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση, και δύο τουλάχιστον άλλα μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις και διασκέψεις συμμετέχει ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

5. H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, εάν κάποια από τα μέλη εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

 

6. Κατά την ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων συζήτηση επί των υποβληθεισών αιτήσεων και καταγγελιών μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση ή την καταγγελία οι οποίοι καλούνται προς τούτο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

 

7. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, προκειμένου να διερευνηθεί το αντικείμενο της υπόθεσης, μπορούν ενδεικτικά να εξετάζονται πρόσωπα που έχουν σχέση με αυτή ή να ζητείται η προσκόμιση εγγράφων και στοιχείων, καθώς και η διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης. Στις συνεδριάσεις μπορεί επίσης να παρίσταται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, οιοσδήποτε μπορεί να συμβάλει στη λήψη απόφασης.

 

8. Η απόφαση κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη το αργότερο εντός 30 ημερών από την έκδοσή της.

 

9. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κατά τις συνεδριάσεις αποφασίζουν συλλογικά.

 

10. Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι δημόσιες, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο, είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και αναρτώνται στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), εκτός εάν πρόκειται για πράξεις δημοσιευτέες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), οπότε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 43 παράγραφος 5 εδάφιο έκτο του νόμου 4150/2013).

 

11. Οι πράξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που επάγονται έννομες συνέπειες κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατ' αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον θεωρούν πως η εν λόγω απόφαση αντιτίθεται στο νόμο και τους κανονισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνώση ή την κοινοποίηση της από τους ενδιαφερόμενους ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατ' αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης η οποία ασκείται εντός τριάντα ημερών από τη γνώση ή την κοινοποίησή της από τον ενδιαφερόμενο ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η εκδιδόμενη επί της αίτησης αναθεώρησης απόφαση υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (άρθρο 43 παράγραφος 6 του νόμου 4150/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.